Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringud

Keskkonnahariduse uuringud

Veebruarist juulini 2012 viidi keskkonnaameti tellimusel läbi kolm keskkonnaharidusuuringut, millest esimeses uuriti mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täienduskoolituse vajadust ning õppevahenditega varustatust. Teine uuring käsitles keskkonna ja säästva arengu temaatika õppeprotsessi lõimimist toetavaid õppemetoodilisi materjale ja näitlikke õppevahendeid ning nende kasutamist. Kolmas uuring keskendus keskkonnahariduse koostöövõrgustikule. Uuringud tegi OÜ Cumulus Consulting ja rahastas ESF programm “Keskkonnahariduse arendamine”. Uuringute tulemustega saab tutvuda siin:

I uuring: MITTEFORMAALSE KESKKONNAHARIDUSE SPETSIALISTIDE TÄIENDUSKOOLITUSE VAJADUS NING ÕPPEVAHENDITEGA VARUSTATUS

II uuring: KESKKONNA- JA SÄÄSTVA ARENGU TEMAATIKA ÕPPEPROTSESSI LÕIMIMIST TOETAVAD ÕPPEMETOODILISED MATERJALID JA NÄITLIKUD ÕPPEVAHENDID NING NENDE KASUTAMINE

III uuring: KESKKONNAHARIDUSE KOOSTÖÖVÕRGUSTIK

Valminud uuringud annavad hea aluse edasisteks sammudeks ja koostööks keskkonnahariduse edendajate vahel. Enam kui pooled uuringus vastanutest leiavad, et olemasolev keskkonnahariduse võrgustik pakub kvaliteetsemat ja mitmekesisemat haridust, tõstab edendajate kompetentsi ja suurendab üldist teadlikkust.

Uuring “Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis”

Kaja Petersoni uurimuses “Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis” analüüsitakse tänaseks kujunenud keskkonnahariduse korraldust ja selle perspektiive. Uurimuses antakse esmalt ülevaade keskkonnahariduse korralduse ajaloost Eestis. Seejärel tehakse kokkuvõte üldhariduskoolide õpetajate ja kooliväliste keskkonnahariduse spetsialistide hulgas 2012.a. jaanuaris läbi viidud ankeetküsitluse tulemustest, mille kaudu uuriti vastajate hinnanguid keskkonnahariduse korralduse ja muudatuste vajaduse kohta.

SEI Tallinna väljaanne nr 19

Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis Osa I

Artiklikogumik “Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis” osa I on mõeldud õpetajatele, koolijuhtidele, koolide partnerorganisatsioonide esindajatele ning kõigile teistele, kes tegelevad läbivate teemade õpetamisega või nende õpetamise kavandamisega koolis.

Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis Osa II

Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse kogumik “Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis” on II osa 2009.aastal ilmunud läbivate teemade kogumikule.Vaatluse alla tulevad läbivad teemad, mille käsitlemise kogemused on koolidel olnud olemas juba mitmeid aastaid. Sel korral moodustavad läbivate teemade tutvustused kogumiku esimese poole ehk A-osa ning teises osas (B-osa) lähenetakse läbivatele teemadele kooliorganisatsiooni vaatevinklist. Kogumiku esimeses pooles tutvustavad läbivate teemade sisu oma ala spetsialistid. Teise poole materjali juhatavad sisse koolijuhi ning huvijuhi artiklid ning järgneb ülevaade Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuses 2010. aastal läbi viidud uuringust „Läbivate teemade head praktikad Eesti koolides.

Uuringu ”Riikliku õppekava läbivate teemade rakenda mise strateegiad koolis” kokkuvõte

Tartu Ülikooli uuringu ”Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad koolis” kokkuvõte.
Kokkuvõttes esitatakse uuringu olulisemad tulemused uurimisküsimuste kaupa ning soovitused riigi ja kooli tasandil läbivate teemade alase tegevuse parandamiseks.