ÜLEVAADE VÕRGUSTIKUST

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada rahvusvahelist üksteisemõistmist, rahu, kultuuridevahelist dialoogi, kestlikku arengut ja kvaliteetseid hariduspraktikaid. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on u 11 500 õppeasutust 182 riigist. Ühendkoolid annavad oma tegevuste kaudu panuse parema ja jätkusuutlikuma maailma loomisele, viivad ellu uuenduslikke pilootprojekte ning mõistavad hariduses nelja õppimise eesmärgi olulisust: õppida teadma, tegema, olema ja üheskoos elama.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku pilootprojekt Läänemere Projekt (Baltic Sea Project – BSP) on keskkonnaküsimustega tegelev Läänemeremaade koolidele suunatud programm, mille algatas 1989.aastal UNESCO Soome rahvuslik komisjon. Läänemere Projektis osaleb kokku 200 kooli Eestist, Leedust, Lätist, Poolast, Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Taanist ja Venemaalt. Osalevad koolid on kantud Google kaartide keskkonnas loodud UNESCO Baltic Sea Project Schools kaardile. Eesti liitus projektiga 1992.aastal. Läänemere Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste teadlikkust Läänemere keskkonnaprobleemidest ning inimese ja looduse vahelisest vastastikusest sõltuvusest, arendada õpilaste võimet märgata keskkonnamuutusi ning suunata õpilasi säästlikumalt käituma.

Eestis tegutseb UNESCO ühendkoolide võrgustik käsikäes Läänemere Projekti programmidega. Võrgustike ühinemine Eestis viidi lõpule 2019.aastal, mis on oluline teetähis keskkonnahariduse ja maailmahariduse süvalõimingus. Võrgustiku tegevused lähtuvad ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja kliimamuutuste temaatikast ning hõlmavad keskkonnahariduse, maailmahariduse, kestlikku arengut toetava hariduse, maailmakodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse valdkondi. Võrgustikuga liitunud koolidel on vaba valik, kas nad keskenduvad keskkonnahariduse või maailmahariduse temaatikale, või püüavad neid lõimida. UNESCO ühendkoolide võrgustiku lähiaastate tegevused on kokku võetud kogumikus “Unesco ühendkoolide võrgustik lugude kaudu: ülevaade 2019-2021 tegevusest”.

2022. aasta seisuga on võrgustikuga liitunud haridusasutusi Eestis 60. Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin ja nende paiknemist Eesti kaardil saab vaadata siin. Eelkõige rõhutakse võrgustikus hariduse kvaliteedi tõstmisele, mitte võrgustiku liikmete arvu kasvule. Võrgustikuga liitumine on tehtud koolide jaoks võimalikult lihtsaks – koostatud on koolide juhendmaterjal, kus on lühidalt selgitatud kõik oluline võrgustiku liikmeks olemise kohta.

Koolide tegevuste põhieesmärk on keskkonda ja ühiskonda puudutavate teemade omavaheline sidumine ning eri murekohtade mõtestamine kohalikus, piirkondlikus ja üleilmses kontekstis. Tähelepanu pööratakse õpilaste aktiivsele tegutsemisele, vastutuse võtmisele ning mõistmisele, et inimeseks olemises on midagi ühtset ja siduvat, et maailma eri paigad ning inimesed on tänapäeva globaliseeruvas maailmas pidevas vastastikmõjus.

LIITUMINE JA TEGEVUSED

Võrgustikuga saab liituda igal ajal, võttes ühendust Eesti riiklike koordinaatoritega Meelike Terasmaa või Maria Ivanova (unescoschools@mondo.org.ee,  maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee). Enne liitumistaotluse saatmist palume asutuse juhtidel ja kooli kontaktisikutel läbi lugeda võrgustiku juhendmaterjal.

Liikmetele ei rakendata suuri bürokraatlikke nõudmisi, aga kord aastas palutakse kooli kontaktisikul täita aruandevorm Google Forms põhjal, mille saadab koolile riiklik koordinaator juunis. Aktiivsete liikmete nimekirjas püsimiseks tähistab kool õppeaasta jooksul kahte ÜRO rahvusvahelist tähtpäeva (tähistamise tegevus oma vabal valikul), informeerib kogukonda võrgustiku tegevusest (kooli infostend, koduleheküljel logo või eraldi blogi) ning osaleb õppeaasta jooksul vähemalt ühes pakutavas tegevuses (laager, seminar, konverents, vaatlusprogramm, viktoriin, konkurss, ÜRO rollimäng vms).

Toimuvate ürituste info saadetakse koolidele nende määratud kontaktisiku e-posti aadressile. Lisaks on võimalik jälgida ürituste kalendrit ja liituda Facebook suletud grupiga „UNESCO ühendkoolid Eestis“.

Ülevaate tegevustest, mida UNESCO ühendkoolide võrgustik koos Läänemere projekti programmidega pakub, annab kõige paremini ülevaatlik kogumik “Unesco ühendkoolide võrgustik lugude kaudu: ülevaade 2019-2021 tegevusest”.

Igal aastal kaasatakse tegevustesse u 12 000 õpilast, õpetajat ja koolijuhti Eestis.

bsp

 

KOORDINEERIMINE JA KONTAKTID

UNESCO ühendkoolide maailmahariduslikke tegevusi Eestis koordineerib Tallinnast MTÜ Mondo (Meelike Terasmaa, unescoschools@mondo.org.ee) ja keskkonnahariduslikke tegevusi koordineerib Tartust Tartu loodusmaja (Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee). 2019. aastal sõnastati üheskoos võrgustiku strateegilised eesmärgid ning koostati vastav strateegiadokument.

SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Võrgustiku tegevusi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium (KIK vahendusel) ja Välisministeerium.