Koolitusmaterjalide kogumik koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja õpetajakoolituse õppejõududele

2013.–2015. a viis Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus ja kutseaasta keskus ESF-programmi „Keskkonnahariduse arendamine“ toel ellu Keskkonnaameti riigihanke „Täienduskoolituse õppekavade koostamine ja koolituste korraldamine formaalharidussüsteemi õpetajatele, õpetajakoolituse õppejõududele ja mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele“. Koolitusprogrammid koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja õpetajakoolituse õppejõududele keskendusid säästva arengu ja keskkonna teema lõimimisele õppetegevusse ning kaasavate õppemeetodite rakendamisele õppetöös.

Mõlema sihtrühma koolitused toimusid Eesti eri piirkondades, võimaldades osalejatel saada ülevaade mitme keskkonnahariduskeskuse ning loodusharidust pakkuva organisatsiooni tegevusest ning korraldatavatest programmidest. Koolituste lehel leitavad materjalid on valminud õppejõudude ja õppijate koostöös.

Nii võib lehelt lugeda säästva arengu kontseptsiooni kõrval taaskasutusmaterjalide kasutamisest lasteaia õppe- ja kasvatustöös, leida toredaid meisterdamise ideid, tutvuda koolieelsete lasteasutuste projektidega. Võimalus on kuulata Anu Raua jutustust „Mustrite lugu“ või mõelda koos Taive Särjega inimese ja looduse koosmõjule, avastada enda jaoks mõni põnev uus õppemeetod, mida tulevikus õppetöös proovida, arendada ideed uue õpetajakoolituse õppeaine loomiseks või olemasoleva laiendamiseks.

Koolitusmaterjalide kogumik põhikoolide koolimeeskondadele

Koolitusmaterjalide kogumik gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste koolimeeskondadele

Koolitusmaterjalide kogumik mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele

2013. aastal käivitati Keskkonnaameti poolt Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi “Keskkonnahariduse arendamine” raames riigihange “Täienduskoolituse õppekavade koostamine ja koolituste korraldamine formaalharidussüsteemi õpetajatele, õpetajakoolituse õppejõududele ja mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele“. Programmi eesmärgiks oli luua mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele ning õpetajatele ja õppejõududele tingimused aktiivseks osalemiseks säästvat arengut toetava hariduse süsteemis, pakkuda süsteemne ülevaade keskkonna–ja säästva arengu teema lõimimisest aktiivõppemeetodeil õppetegevusse ning riikliku õppekava läbiva teema “Keskkond ja säästev areng” ellu rakendamisest.

Eriti positiivne oli see, et kooliõpetajate täienduskoolituse hankes eeldati just koolimeeskondade koolitamist (kooli kohta kaks–kolm erinevate valdkondade aineõpetajat ja üks juhtkonna liige). Koostöös Keskkonnaametiga käivitas Tartu Ülikool (TÜ) lasteaiaõpetajate ja ülikoolide õppejõudude koolituse ning Tallinna Ülikooli (TLÜ) Ökoloogia Instituudi Säästva Arengu Hariduskeskus põhikooli õpetajate ja gümnaasiumide ja kutsekoolide õpetajate ning keskkonnahariduse spetsialistide koolituse.

TLÜ Ökoloogia Instituudi Säästva Arengu Hariduskeskuse poolt koostatud täienduskoolituse õppekavade alusel toimusid koolitused ajavahemikul 2013-2015. Kokku koolitati enam kui 400 inimest. Koolitajatena osales programmis 12 põhikoolitajat ning mitmeid kaaskoolitajaid, kelle poolt koostatud õppematerjalidega saate kogumikes tutvuda.

Täienduskoolitusprogrammi projektijuhina oli tegev TLÜ Ökoloogia Instituudi Säästva arengu hariduskeskuse juhataja Rea Raus ning eksperdina Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert ja UNECE säästvat arengut toetava hariduse juhtkomitee liige Imbi Henno.

ÜRO kuulutas aastaiks 2005–2014 välja säästvat arengut toetava hariduse dekaadi (Decade of Education for Sustainable Development). Dekaadi eesmärk oli integreerida säästvale arengule omased väärtushinnangud kõigisse õppimisaspektidesse. Eelmisel aastal jõudis dekaad lõpule ja selle põhiliste saavutustena märgiti, et haridussüsteemid tegelevad varasemast rohkem jätkusuutlikkuse teemadega. Samas kuulutati välja uus üleilmne tegevusprogramm GAP (Global Action Programme on ESD). Ka senistest aastatuhande eesmärkidest väljakasvanud uutesse jätkusuutliku arengu eesmärkidesse (Sustainable Development Goals – SDGs) on säästvat arengut toetava hariduse temaatika integreeritud. Seega on säästvat arengut toetav haridus väga aktuaalne ja globaalselt tähtsustatud.

Koolituste raamistik tugines UNESCO aruandes „Õppimine: varjatud varandus” („Learning: the Treasure Within“) sõnastatud 21. sajandi hariduse neljale tugisambale: õppida koos elama, õppida teadma, õppida tegema ja õppida olema (UNESCO, 1996). Samale raamistikule tuginevad ka koolitajate/õpetajate pädevused säästvat arengut toetavas hariduses (UNECE, 2012). Seetõttu on ka koolituse moodulite vastavalt pealkirjastatud. Tuleb ka rõhutada, et mõisteid „säästev areng“, „jätkusuutlik areng“ ja „kestlik areng“ kasutati koolitusel ja kasutatakse kogumikes sünonüümidena.

Lisaks koolitusmaterjalidele on käesolevasse kogumikku koondatud valik kooliprojekte ja õppeprogramme. Need annavad Sulle, hea lugeja, võimaluse häid näiteid ja erinevaid võimalusi ise praktikas järele proovida ja oma vajadustest lähtuvalt ka täiendada.