Urmas Peterson, PhD, Tartu Observatoorium, Eesti Maaülikool
Maastike kaugseire kuulub ühe allprogrammina Eesti riiklikku keskkonnaseire programmi.
Seireprogrammiga seiratakse satelliidipilte, andmebaaside andmestikke ja välitöödel kogutud andmeid kasutades varasematel aastatel põllumajanduslikus kasutuses olnud maade metsastumist ning metsadesse raiutud lageraiealasid kogu Eesti ala ulatuses, samuti kevadisi künnipindasid Eesti põllumajandusmaal ning rannaroostikke Eesti mererannal ning suurjärvede Võrtsjärve ja Peipsi järve rannikuil.
Ettekandes esitletakse seireprogrammi tulemusi. Õpetajatest kuulajatega arutletakse selle üle, missugused võiksid olla õpilastele pakutavad kaugseireandmeid kasutavad uurimistööde teemad, kust laadida alla vabavara-andmeid ning kuidas kaugseirepilte uurimustöödes kasutada, st. missugune võiks olla iga-ühe kodu-kaugseire.