Õpetaja on õpilaste loodusesse viimiseks saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektitoetust ent ei leia tuge ja kaasalöömist teiste koolitöötajate poolt... Kas tuleb tuttav? MTÜ Foorumteater toob selle loo publikuni. Koos otsitakse lahendusi.

www.foorumteater.com

 

Toomas Kokovkin, UNESCO ERK nõukoja liige, programmi "Inimene ja Biosfäär" (MAB) nõustaja. Ettekanne keskendub säästva arengu mõistele, kontseptsiooni ajalisele muutumisele ja selle vastuoludele. Vaadeldakse säästva arengu kohalikku ja üleilmset mõõdet, kasutades näitena UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär". Arutletakse keskkonnahariduse ja säästva arengu seoste üle.

 

 

Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kooliprogrammide juht. Kivimite ja setete õpitoas tutvutakse lihtsate praktiliste tegevuste kaudu kivimaailma huvitavate faktide ja protsessidega. Õpitoas osalejad saavad teadmisi kivimite, mineraalide ja setete osast inimeste igapäevaelus ja loomingus. Meetodid võimaldavad teemakohaselt erinevate õppeainete lõimimist põhikoolis nii õuesõppes kui klassitoas õppides. Helle Kont on geograafia õpetaja kutsega ja on koostanud mitmeid erinevaid programme, abimaterjale ja osalenud kooligeograafia töövihikute koostamisel. Hetkel töötab ta Tartu Keskkonna- hariduse Keskuses kooli õppekava täiendavate aktiivõppeprogrammide väljatöötamise ja juhendamise koordineerimisega ning on loodusturismi tudengite koolitaja Luua Metsandus- koolis ja Eesti Maaülikoolis.

 

Jüri Tenson, OÜ Skeltmer merebioloog. Merebioloogi Jüri Tensoni juhendatav töötuba pakub näpunäiteid uurimuslikuks tööks õpilastega teemal "Kalad". Slaidiprogramm keskendub nii Eesti looduslikele kui võõr- kaladele. Rühmatööna võrreldakse kõhr- ja luukalu, uuritakse kala välis-, sise- ja mikro- ehitust ning kalade erinevaid parasiite (kalatäi, linnuroni, kalakaanid). Töötoas tutvustatakse ka teadusliku uurimistöö vahendeid (vaatlusleht, demonstratsioonimikroskoop, binokulaar).

 

Elli Altin, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi geograafia õpetaja. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi geograafia õpetaja Elli Altin osaleb GLOBE koolide programmis. Juhendatavas töötoas jagatakse kogemusi mulla uurimisest erinevas vanuses õpilastega, praktilisi näpunäiteid mullaprofiili uurimiseks ning mullaproovide võtmiseks ja nende hilisemaks uurimiseks. Lisaks saab töötoas teada, kuidas siduda mulla uurimist pinnamoe ja taimkattega, kuidas mõõta mulla pH-d ja NPK-d ning kuidas määrata mulla struktuuri, lõimist, karbonaatide sisaldust jms.