Õppeprogrammid

Õppeprogramm on suunatud loodusteaduste õppimise ja loodusteaduslike karjäärivalikute populariseerimisele ja õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Räägime inimeste seostest veekogudega (järv kui uurimisobjekt, ajaloo kandja, tööandja jms).

Õppeprogrammis õpitakse tundma järve kui elukeskkonda Võrtsjärve näitel.

Õppeprogrammis õpitakse tundma järve kui elukeskkonda Võrtsjärve näitel. Räägitakse inimeste seostest siseveekogudega, keskkonnahoidlikust käitumisest, jätkusuutliku kalastamise põhimõtetest ning veeohutusest. Jalutatakse Võrtsjärve kaldal ja sõidetakse parvega järvele.

Uurimuslikul õppel põhinev programm kus tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga (sh plankton), veeselgrootute mitmekesisuse, eluviisi ja kohastumustega vee keskkonnas elamiseks ning erinevate veeorganismide esinemise ja arvukuse seostega veekogu iseloo

Õppeprogrammi eesmärk on anda ülevaade Võrtsjärvest ja tutvustada enamlevinud veetaimi. Saadakse teada millised taimed on veetaimed ja mille poolest nad maismaataimedest erinevad. Räägitakse veetaimede tähtsusest veekogude ökosüsteemis, sh nende olulisusest kaladele. Räägitakse kaldataimedest.

Õppeprogrammi käigus räägitakse Võrtsjärvest ning tutvustatakse enamlevinud veetaimi.

Õppeprogrammi käigus räägitakse Võrtsjärvest ning tutvustatakse enamlevinud veetaimi.

Õppeprogramm koosneb kahest osast -  õppekäik tiigi äärde ja töö klassiruumis. Kogunetakse Pernova Loodusmaja hoovialal ja selgitatakse  veeohutust  veeloomade püüdmisel ja taimede kogumisel. Õpilased jagatakse gruppidesse ja  antakse kätte püügivahendid.

Õppeprogrammi käigus tutvume tiigi elustikuga, keskendudes eelkõige selgrootutele loomadele. Õpime tundma ja eristama erinevaid selgrootute rühmi. Püüame kahvaga loomi, vaatleme neid ja arutleme nende rolli üle looduses.