Õppeprogrammid

Õpilased tutvuvad madude, ämblike ja teiste loodusmuuseumi elavnurga loomadega.

Programmi keskseks teemaks on roomajaid kui loomarühm, nende elupaigad ja olulisus looduses. Tutvutakse kõigi Eesti roomajatega. Õpitakse eristama madusid ja sisalikke ning mürgituid ja mürgiseid roomajaid.

Õpilased tutvuvad madude, ämblike ja teiste Tartu Ülikooli loodusmuuseumi elavnurga loomadega. Räägitakse madude ja ämblike mitmekesisusest maailmas, nende eluviisidest ja tunnustest, samuti mürgistest ja mittemürgistest madudest ja ämblikest.

Õppematerjalid

Käesolev õpimapp on abivahend Pärnu linnas kohatavate ja elavate selgroogsete, eelkõige ornitofauna tutvustamiseks ja tundmaõppimiseks.
Töös antakse lühiülevaade ka linnas kohatavatest roomajatest ja imetajatest. Viimane loomarühm on linnakeskkonnas siiski väheuuritud nagu roomajadki.