Õppeprogrammid

Õppeprogrammi käigus keskendutakse mandrijää poolt Eesti aladele kantud kivimitele. Õpitakse tundma sette- , tard-, ja moondekivimeid, nende koostises olevate kivimite erimeid ja nendes peituvaid mineraale.

Programmi käigus õpitakse tundma Eesti geoloogia põhialuseid, keskendudes Hiiumaa geoloogilise mineviku eripärale. Praktiliste tegevuste käigus õpitakse tundma erinevaid kivimeid ja nende teket.

Õppeprogrammi käigus tutvutakse geoloogia põhimõistetega Pandivere kõrgustiku näitel. Tutvutakse Pandivere kõrgustiku kui ühe veerežiimi kujunemise seisukohalt ning põllumajanduslikult olulise piirkonnaga Eestis.

Saame vastused küsimustele, kuidas toimus pinnavormide ja reljeefi kujunemine Ida-Virumaal peale viimast jääaega ja kuidas mõjutab reljeef ning pinnase koostis erinevate koosluste tekkimist.