seen
Pernova Hariduskeskus

Õpilased tutvuvad seeneriigi erinevate esindajatega läbi praktikumi individuaaltööna (igal õpilasel õppetöö läbimiseks mikroskoop).

 • erinevate seenerühmade näidiste vaatlus mikroskoobiga,
 • prepareerimine - preparaate tehakse kõikidest loetud seenerühmadest;  
 • uurimine mikroskoobiga; 
 • igal õpilasel praktikumi läbiviimiseks mikroskoop;
 • arutelu seente rollist ökosüsteemides ja tähtsusest inimesele.

Pogrammis kasutatakse mikroskoope, prepareerimisvahendid, erinevate seenerühmade näidised.

Soovituslik 8. klass - toetab bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja nimetab tähtsamaid seenerühmi, selgitades nende tähtsust looduses;
teab ja nimetab erinevaid seeneliike ning selgitab nende olulisust inimesele ja keskkonnale;
oskab kasutada mikroskoopi preparaadi uurimisel, valmistab preparaadi ja kirjeldab töö käiku;
teab seente olulisust inimeste elus ja erinevates ökosüsteemides.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ainekava - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - inimene teadvustab oma eksisteerimise seotust teiste liikidega, kes teda ümbritsevad. 

 

Meetodid:

Meetodid: praktikum - mikroskopeerimine, arutelu, analüüs.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, erinevate seenerühmade näidised.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Õpilastele ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min):

 • mikroskoobi töövõtetega tutvumine ja ohutusnõuete tutvustamine;
 • arutelu - seened kui heterotroofid (näidised loodusmaja kogudest).

Teemaarendus (70 min) individuaalne praktiline töö:

 • õpilased valmistavad preparaate (pärmseened; erinevad hallitusseened; seeneeosed; seeneniidistik; mükoriisa);
 • prepraatide vaatlemine ja joonistamine;
 • töölehe täitmine ja seenerakkude võrdlemine.

Kokkuvõte (10 min):

 • arutelu ja anaüüs - seente mitmekesisusest, kasutamisvõimalustest ja nende mitmekesisusest looduses.
   

Viimati uuendatud:

06.04.2021