seen
Pernova Hariduskeskus

Õpilased tutvuvad seeneriigi erinevate esindajatega läbi praktikumi individuaaltööna (igal õpilasel öppetöö läbimiseks mikroskoop).

Programmi läbivad teemad:

  • erinevate seenerühmade näidiste vaatlus mikroskoobiga,
  • prepareerimine - preparaate tehakse kõikidest loetud seenerühmadest;  
  • uurimine mikroskoobiga;
  • arutelu seente rollist ökosüsteemides ja tähtsusest inimesele.

Soovituslik 8. klass - toetab bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

teab ja nimetab tähtsamaid seenerühmi, selgitades nende tähtsust looduses;
teab ja nimetab erinevaid seeneliike ning selgitab nende olulisust inimesele ja keskkonnale;
oskab kasutada mikroskoopi preparaadi uurimisel, valmistab preparaadi ja kirjeldab töö käiku;
teab seente olulisust inimeste elus ja erinevates ökosüsteemides.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ainekava - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - inimene teadvustab oma eksisteerimise seotust teiste liikidega, kes teda ümbritsevad. 

 

Methods:

Meetodid: praktikum - mikroskopeerimine, vestlus, analüüs.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, erinevate seenerühmade näidised.

Guidance for teacher:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Õpilastele ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Place of performance:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Location of execution:

58.375443925788, 24.5311939

Program performer:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Language:

Eesti keel

Last saved:

26.02.2021

Long description:

Sissejuhatus (10 min):

  • mikroskoobi töövõtetega tutvumine ja ohutusnõuete tutvustamine;
  • arutelu - seened kui heterotroofid (näidised loodusmaja kogudest).

Teema arendus (70 min): praktiline töö

  • õpilased valmistavad preparaate (pärmseened; erinevad hallitusseened; seeneeosed; seeneniidistik; mükoriisa);
  • prepraatide vaatlemine ja joonistamine;
  • töölehe täitmine ja seenerakkude võrdlemine.

Kokkuvõte (10 min):

  • vestlus ja arutelu seente mitmekesisusest ja kasutamisvõimalustest.