seen
Pernova Hariduskeskus

Õpilased tutvuvad seeneriigi erinevate esindajatega läbi praktikumi individuaaltööna (igal õpilasel öppetöö läbimiseks mikroskoop).

Programmi läbivad teemad:

 • erinevate seenerühmade näidiste vaatlus mikroskoobiga,
 • prepareerimine - preparaate tehakse kõikidest loetud seenerühmadest;  
 • uurimine mikroskoobiga;
 • arutelu seente rollist ökosüsteemides ja tähtsusest inimesele.

Soovituslik 8. klass - toetab bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

teab ja nimetab tähtsamaid seenerühmi, selgitades nende tähtsust looduses;
teab ja nimetab erinevaid seeneliike ning selgitab nende olulisust inimesele ja keskkonnale;
oskab kasutada mikroskoopi preparaadi uurimisel, valmistab preparaadi ja kirjeldab töö käiku;
teab seente olulisust inimeste elus ja erinevates ökosüsteemides.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ainekava - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - inimene teadvustab oma eksisteerimise seotust teiste liikidega, kes teda ümbritsevad. 

 

Методы:

Meetodid: praktikum - mikroskopeerimine, vestlus, analüüs.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, erinevate seenerühmade näidised.

Руководство для учителя:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

140€

Доп. информация:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Õpilastele ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Место проведения:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Место исполнения:

58.375443925788, 24.5311939

Исполнитель программы:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus (10 min):

 • mikroskoobi töövõtetega tutvumine ja ohutusnõuete tutvustamine;
 • arutelu - seened kui heterotroofid (näidised loodusmaja kogudest).

Teema arendus (70 min): praktiline töö

 • õpilased valmistavad preparaate (pärmseened; erinevad hallitusseened; seeneeosed; seeneniidistik; mükoriisa);
 • prepraatide vaatlemine ja joonistamine;
 • töölehe täitmine ja seenerakkude võrdlemine.

Kokkuvõte (10 min):

 • vestlus ja arutelu seente mitmekesisusest ja kasutamisvõimalustest.
   

Последнее обновление:

26.02.2021