Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

teab ja oskab kasutada virtuaalsete astronoomiliste vaatluste võimalusi üle interneti/ mobiiltelefoni/ nutiseadme.
Kasutades IKT võimalusi, lahendab praktilisi ülesandeid, kogub infot vaatlusobjektide asukoha ja omaduste kohta ja kirjeldab saadud tulemusi.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Seos ainekavaga:  füüsika ainekava: valgusõpetus, mehaanika - seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kasutab IKT vahendeid astronoomia teadmiste kinnistamiseks ja ülesannete lahendamiseks.

Методы:

Meetodid: vestlus, arutelu, praktikum, mõõtmine.

Vahendid: planetaariumi programm, IKT vahendid - I-Pad, taevakaardid.
 

Руководство для учителя:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Soodsate välivaatlustingimuste korral vajalik õpilastel soe riietus, planetaariumiprogrammide kasutamine ebasoodsate olude korral. Kaasa vahetusjalanõud.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

140€

Доп. информация:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Место проведения:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Место исполнения:

62.284132585565, 13.660468101549

Исполнитель программы:

Aarne Paul

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus - planetaariumi programme ja nutirakendusi tutvustav loeng.

Teema arendus:

  • Praktikum I-Pad tahvelarvutitega: IKT vahendite kasutamise õppimine, lihtsamate tegevuste omandamine.
  • Tähistaeva vaatlus, seoste loomine IKT taevakaartide ja reaalse tähistaeva vahel, ilmakaarte kindlakstegemine.

Kokkuvõte: arutelu ja tahvelarvutitega ülesannete lahendamine.

Последнее обновление:

11.02.2021