Taastuvenergia õppepäev Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool

Programmi raames lahendavad noored ülesandeid, mis on seotud energia tarbimisega ja erinevate energiaallikate kasutamisega. Samuti saavad nad ise läbi viia katseid päikse-, tuule-, ja vee-energiat kasutades.

Õpilased jagatakse gruppidesse ja meeskonnana läbitakse õuealal erinevaid punkte.

Programmikava:

  1. Sissejuhatus ja tutvumisring
  2. Rühmadesse jagamine (3-4 õpilast ühes rühmas)
  3. Punktide läbimine ja ülesannete lahendamine. Punktid on järgnevad: Laevaliiklus paikeseenergia abil?; Soojendamine ja kuivatamine päikeseenergia abil; Purskkaevu töötamine päikesepaneeli abil; Tuuliku kohandamine; jäätmed ja toidu raiskamine, energiaprobleem?; Savimaja ehitus; Savimaja kuju, pindala ja ümbermõõdu arvestus; Erinevate seadmete elektritarbimise võrdlus; Kus raisatakse energiat?; Mini päikesepaneelide katsetamine; Võrguväline päikesepaneelisüsteem; Põlevkivi tulevik?
  4. Ülesannete kokkuvõte

  5. Taastuvenergia viktoriin

  6. Lõpuring ja meeskonnaülesanne

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane
- on veetnud aktiivselt ja harivalt päeva looduses;
- on saanud kasutada koolis õpitut praktiliste lahenduste leidmisel;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning enda vastutust tarbijana;
- mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt;
- mõistab tuuliku ja päikesepaneelide tööpõhimõtteid;
- analüüsib oma käitumisharjumusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;Vee ning veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta. 2.3.4.7. Loodusvööndid 7) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid. 2.3.4.13. Euroopa ja Eesti majandus 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus 2.3.4.15. Euroopa ja Eesti teenindus 2.1.8. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes Geomeetria 2) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala; 4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal; 6) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;

Meetodid:

grupitöö, arutelu, mängud, katsed, praktiline töö, tööleht

Juhis õpetajale:

Programm toimub õues. Palume riietuda vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

130€

Lisainfo:

Programmi viime ellu ka koolides. Hinnapakkumise saamiseks võtke ühendust!

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskoolis

Läbiviimise asukoht:

58.358551606631, 25.087484121323

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:


 

Viimati uuendatud:

12.05.2020