Taastuvenergia õppepäev Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool

Programmi raames lahendavad noored ülesandeid, mis on seotud energia tarbimisega ja erinevate energiaallikate kasutamisega. Samuti saavad nad ise läbi viia katseid päikse-, tuule-, ja vee-energiat kasutades.

Õpilased jagatakse gruppidesse ja meeskonnana läbitakse õuealal erinevaid punkte.

Programmikava:

  1. Sissejuhatus ja tutvumisring
  2. Rühmadesse jagamine (3-4 õpilast ühes rühmas)
  3. Punktide läbimine ja ülesannete lahendamine. Punktid on järgnevad: Laevaliiklus paikeseenergia abil?; Soojendamine ja kuivatamine päikeseenergia abil; Purskkaevu töötamine päikesepaneeli abil; Tuuliku kohandamine; jäätmed ja toidu raiskamine, energiaprobleem?; Savimaja ehitus; Savimaja kuju, pindala ja ümbermõõdu arvestus; Erinevate seadmete elektritarbimise võrdlus; Kus raisatakse energiat?; Mini päikesepaneelide katsetamine; Võrguväline päikesepaneelisüsteem; Põlevkivi tulevik?
  4. Ülesannete kokkuvõte

  5. Taastuvenergia viktoriin

  6. Lõpuring ja meeskonnaülesanne

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Õpilane
- on veetnud aktiivselt ja harivalt päeva looduses;
- on saanud kasutada koolis õpitut praktiliste lahenduste leidmisel;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning enda vastutust tarbijana;
- mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt;
- mõistab tuuliku ja päikesepaneelide tööpõhimõtteid;
- analüüsib oma käitumisharjumusi.

Interdisciplinary integration:

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;Vee ning veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta. 2.3.4.7. Loodusvööndid 7) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid. 2.3.4.13. Euroopa ja Eesti majandus 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus 2.3.4.15. Euroopa ja Eesti teenindus 2.1.8. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes Geomeetria 2) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala; 4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal; 6) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;

Methods:

grupitöö, arutelu, mängud, katsed, praktiline töö, tööleht

Guidance for teacher:

Programm toimub õues. Palume riietuda vastavalt ilmastikule.

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

3 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

130€

Additional info:

Programmi viime ellu ka koolides. Hinnapakkumise saamiseks võtke ühendust!

Place of performance:

Tipu Looduskoolis

Location of execution:

58.358551606631, 25.087484121323

Program performer:

MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja

Language:

Eesti keel

Last saved:

12.05.2020

Long description: