Taastuvenergia õppepäev Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool

Programmi raames lahendavad noored ülesandeid, mis on seotud energia tarbimisega ja erinevate energiaallikate kasutamisega. Samuti saavad nad ise läbi viia katseid päikse-, tuule-, ja vee-energiat kasutades.

Õpilased jagatakse gruppidesse ja meeskonnana läbitakse õuealal erinevaid punkte.

Programmikava:

  1. Sissejuhatus ja tutvumisring
  2. Rühmadesse jagamine (3-4 õpilast ühes rühmas)
  3. Punktide läbimine ja ülesannete lahendamine. Punktid on järgnevad: Laevaliiklus paikeseenergia abil?; Soojendamine ja kuivatamine päikeseenergia abil; Purskkaevu töötamine päikesepaneeli abil; Tuuliku kohandamine; jäätmed ja toidu raiskamine, energiaprobleem?; Savimaja ehitus; Savimaja kuju, pindala ja ümbermõõdu arvestus; Erinevate seadmete elektritarbimise võrdlus; Kus raisatakse energiat?; Mini päikesepaneelide katsetamine; Võrguväline päikesepaneelisüsteem; Põlevkivi tulevik?
  4. Ülesannete kokkuvõte

  5. Taastuvenergia viktoriin

  6. Lõpuring ja meeskonnaülesanne

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane
- on veetnud aktiivselt ja harivalt päeva looduses;
- on saanud kasutada koolis õpitut praktiliste lahenduste leidmisel;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning enda vastutust tarbijana;
- mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt;
- mõistab tuuliku ja päikesepaneelide tööpõhimõtteid;
- analüüsib oma käitumisharjumusi.

Междисциплинарная интеграция:

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;Vee ning veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta. 2.3.4.7. Loodusvööndid 7) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid. 2.3.4.13. Euroopa ja Eesti majandus 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus 2.3.4.15. Euroopa ja Eesti teenindus 2.1.8. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes Geomeetria 2) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala; 4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal; 6) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;

Методы:

grupitöö, arutelu, mängud, katsed, praktiline töö, tööleht

Руководство для учителя:

Programm toimub õues. Palume riietuda vastavalt ilmastikule.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

130€

Доп. информация:

Programmi viime ellu ka koolides. Hinnapakkumise saamiseks võtke ühendust!

Место проведения:

Tipu Looduskoolis

Место исполнения:

58.358551606631, 25.087484121323

Исполнитель программы:

MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:


 

Последнее обновление:

12.05.2020