kotkas
Pernova Hariduskeskus

Erinevate selgroogsete rühmade peamised tunnused, nende tähtsus looduses, arutelu ja praktikum.

Õppetöös kasutatakse Pernova Loodusmaja näidiskogusid: skeletid, topised, elus kalad ja linnud, praktikumis kasutatakse binokulaarmikroskoope. Praktikum viiakse läbi 4-liikmelistes gruppides, kus praktilisi ülesanded läbides täidetakse tööleht.

Programmi läbivad teemad:

 • erinevate selgroogsete näidiste vaatlemine (topised, skeletid) ja võrdlemine;
 • erinevate selgroogsete  rühmade (imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade)  näidiste rühmitamine ja võrdelmine grupitööna;
 • selgroogsete tähtsust ja olulisust erinevates ökosüsteemides;
 • õppetöö ülesannete lahendamisel kasutatakse vaatluse läbiviimiseks binoklaarmikroskoobiga;
 • elusate selgroogsete (kalad, linnud) vaatlemine.

Soovituslik 7. kl - praktiline õpe seotud bioloogia ainekavaga – selgroogsete loomade tunnused ja eluprotsessid.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

võrdleb tähtsamaid selgroogsete rühmi ja nimetab selgroogsete erinevusi;
määrab ja kirjeldab tähtsamate selgroogsete rühmade peamisi tunnuseid;
oskab hinnata selgroogsete tähtsust ja olulisust erinevates ökosüsteemides;
väärtustab elurikkust ja bioloogilist mitmekesisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos  õppekava  üldosaga:  aitab  omandada  õpipädevust,  õpilased harjutavad  infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos  ainekavaga:  bioloogia  ainekava –  selgroogsete loomade  tunnused ja eluprotsessid  - loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks; selgroogsete  loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga; selgroogsete loomade  peamised meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ainekava - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Eesti keele ainekava - teksti lugemine, info otsimine, kirjutamine.

Sotsiaalained - oskab hinnata mitmekesisust ja arvestab teistega ning väljendab oma mõtteid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Meetodid: arutelu, rühmatöö, võrdlemine ja vaatlus.

Vahendid: näidiskogud Pernova Loodusmaja kogudest (skeletid, topised) ja loodusmaja kalad akvaariumis ning linnud puuris, binokulaarmikroskoobid.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min):

 • vesteldakse teemal ohutus praktikumi läbiviimisel;
 • selgrootute ja selgroogsete arvukuse võrdlus - esitluse vaatamine ja arutelu.

Teemaarendus (70 min):

 • erinevate  selgroogsete  rühmade (imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade)  näidised on paigutatud eraldi laudadele. Igal laual sildikomplekt suuremate rühmade  nimetustega ja sildikomplekt väiksemate taksonite nimetustega. Õpilased   jagunevad 4-liikmelistesse  gruppidesse, täidavad etteantud  ülesanded, õpperühmad läbivad kõik 6 lauda. Ülesandeid tehes kasutatkse binokulaarmikroskoopi, töölehte.
 • ühiselt töölehtede analüüsimine ja vastuste ülevaatamine.

Kokkuvõte (10 min):

 • arutelu selgroogsete tähtsusest ja olulisusest erinevates ökosüsteemide;
 • arutelu, mida uut õppisin.

Viimati uuendatud:

05.04.2021