placeholder

Selgroogsete rühmade võrdlemine näidiste järgi ja nende tähtsus looduses. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja võrdleb tähtsamaid selgroogsete rühmi;   teab ja oskab nimetab tähtsamate selgroogsete rühmade peamisi tunnuseid. Seos  õppekava  üldosaga:  aitab  omandada  õpipädevust,  õpilased harjutavad  infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos  õppekava  üldosaga:  aitab  omandada  õpipädevust,  õpilased harjutavad  infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos  ainekavaga:  bioloogia  ainekava –  selgroogsete loomade  tunnused ja eluprotsessid  - loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks; selgroogsete  loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga; selgroogsete loomade     peamised meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas.

Meetodid:

Rühmatöö ja vaatlus.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 7. kl Eesmärk:   teab ja võrdleb tähtsamaid selgroogsete rühmi;   teab ja oskab nimetab tähtsamate selgroogsete rühmade peamisi tunnuseid. Seos  õppekava  üldosaga:  aitab  omandada  õpipädevust,  õpilased harjutavad  infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos  ainekavaga:  bioloogia  ainekava –  selgroogsete loomade  tunnused ja eluprotsessid  - loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks; selgroogsete  loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga; selgroogsete loomade     peamised meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas. Programmi käik: sissejuhatus: selgrootute ja selgroogsete arvukuse võrdlus. Teema arendus: erinevate  selgroogsete  rühmade (imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade)  näidised on paigutatud eraldi kuuele lauale. Igal laual sildikomplekt suuremate rühmade  nimetustega ja sildikomplekt väiksemate taksonite nimetustega. Õpilased   jagunevad 4-liikmelistesse  gruppidesse, täidavad etteantud  ülesanded, õpperühmad läbivad kõik 6 lauda. Kokkuvõte: arutelu ja ülevaade selgroogsete tähtsusest. Vahendid: näidiskogud Pernova Loodusmaja kogudest ja elavnurgast, IPadid, mikroskoobid, töölehed. Otsingusõnad: selgrootud, selgroogsed, organismirühmad, loomad, välistunnused.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020