Laugasjärv Rabivere rabas
Irene Volk

Programmi eesmärgiks on omandada ja kinnistada teadmisi soode arengust, rabaelustikust, soode kaitsmise vajadusest ja tähtsusest inimesele ning õppida rabas liikuma. Päeva alustatakse Kohila Keskkonnahariduse Keskuses 1,5h programmiga: ülevaade soode arengust, tutvustatakse Rabivere raba, elustikku. Läbitakse virtuaalne retk läbi Rabivere ja Kõnnu raba õppekeskkonna „Eesti sood“ kaudu https://www.rabivere.kohila.edu.ee/.

Järgneb praktiline töö turbasambla kui tähtsaima rabataime uurimiseks nii binokulaari kui mikroskoobiga. Võrreldakse turbasammalt karusamblaga.

Programm jätkub õppekäikudega Suurraba turbakaevandamise alale ja vahetult selle kõrval asuvale 1970. aastatel rekultiveeritud turbaväljale Hageris, sh arutletakse inimtegevuse mõju üle rabadele. Seejärel matkatakse Rabivere raba laukaalal (ilma laudteeta). Toimub piknik RMK puhkealal koos liikumismängude ja juhendaja pajatusega põnevatest leidudest Rabivere rabas. Päeva viimases osas matkatakse maastikukaitsealal asuva Kõnnu järveni ja ümber selle. Õppematkal tutvuvad õpilased mh rabametsa, puisraba, lageraba, tüüpiliste rabataimede, laugasjärve, älve, turba kaevandamise võtetega läbi aegade. Kestus bussisõiduga kokku 4,5h. Õppepäev lõpeb kokkuvõtetega saadud teadmistest.

 

 

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Teab soode arenguetappe. Teab turbasambla ehituse iseärasusi. Seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega. Teab soo kui elukoosluse tüüpilisi liike. Selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust. Oskab rabas liikuda.
Teeb märgpreparaate ning kasutab neid uurides mikroskoopi. Nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ja toob nende kasutamise näiteid, oskab eristada turvast. Kirjeldab inimese mõju rabadele Eestis ja selgitab, kuidas muutused rabakeskkonnas põhjustavad elustiku muutusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikooli riiklik õppekava ja ainevaldkond loodusained. 

Põhikooli riiklik õppekava ja ainevaldkond loodusained. P 2.1.6.9 Soo elukeskkonnana. P 2.1.6.15 Elukeskkond Eestis. P 2.1.6.16 Eesti loodusvarad. P 2.2.4.5 Taimede tunnused ja eluprotsessid: Sammaltaimede välisehituse põhijooned. Läbiv teema "Keskkond ja jätkusuutlik areng", p 2.2, õpilast suunatakse arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi keskkonnaprobleemidele

Ainetevaheline lõiming: bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia.

 

Meetodid:

katsed, vaatlemine, võrdlemine, kirjeldamine, õppekäik, järelduste tegemine, paaris- ja grupitöö, arutelu

Vahendid: binokulaarid, 10 tk, mikroskoobid, 10 tk, alusklaasid, katteklaasid, pipetid, pintsetid, käärid, petritassid, klaasanumad raba- ja kraanivee võrdlemiseks, töölehed 24 tk. Kraadiklaas, 8 tk, pH mõõtmise ribad, 8 kmpl, läbipaistvad pudelid, 16 tk, märkmepaber, pliiatsid.

Juhis õpetajale:

Jalga kummikud ja ilmastikule sobivad riided! Toitlustust saab soovi korral tellida või pikniku pidamiseks võtta kaasa võileivad ja jook.

Jalgsi matkamise pikkus on vajalik enne õppeprogrammi toimumist koostöös keskuse ja õpetajaga kokku leppida. 

 Õpetajatelt palutakse tagasisidet programmile keskkonnaharidus.ee lehel oleva tagasiside lehe kaudu peale programmi lõppu. Soovi korral oleme tänulikud arvamuste eest e-kirja teel.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

6 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

300€

Lisainfo:

Kogu programmi vältel on vajalik bussi kasutusvõimaluse olemasolu (ca 70 km). Programmi viivad läbi 2 juhendajat (üks juhendab sees toimuvat koolitust, teine Rabivere MKA ja turbatööstuse osa).

Siseruumides toimuvale programmile (1,5h) on olemas juurdepääs ratastooliga. Programm tervikuna ei sobi erivajadustega õpilastele.

Läbiviimise koht:

Kohila Keskkonnahariduse Keskus ja Rabivere maastikukaitseala, Suurraba Hageris

Läbiviimise asukoht:

59.1677405, 24.7557352

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

khk@kohila.edu.ee
+372 585 58040

Programmi läbiviija:

Irene Volk, Tartu Ülikooli bioloogia eriala; töötanud loodusainete õpetajana, Kohila Keskkonnahariduse Keskuse koolitaja ja retkejuht; Kadri Rütmann, pikaajaline töökogemus metsanduse valdkonnas, aastast 2018 keskuse loodushariduse retkejuht

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Suurraba turbakaevandamise ala
Author:
Kohila KHK
Raba.png(1.98 MB)

Foto külastatavast turbakaevandamise alast Hageri Suurrabas. 

Pikk kirjeldus:

Õppepäeva 1. osa

Virtuaalmatk läbi Rabivere maastikukaitseala (30 min): aluseks Kohila Keskkonnahariduse Keskus virtuaalne õppeprogramm „Eesti sood“, vt Virtuaalmatk. Programmi abil saadakse teadmisi soode arengust, rabast ja selle elustikust, kaitsest ja tähtsusest inimesele.

Turbasambla ja karusambla uurimine paaristööna laboris (45 min): ohutuse ja käitumise reeglite tutvustamine, kuivanud ja märja turbasambla võrdlemine, turbasambla uurimine binokulaariga ja rakulise ehituse vaatlemine LCD ekraaniga mikroskoobiga. Kuidas turbasammal saab nii palju vett imada ja hoida? Turbasambla võrdlemine karusamblaga. Töölehtede täitmine. Rabavee ja kraanivee võrdlemine. Kokkuvõte ja arutelu õpitust (10 min). Bussi peale minek.

Õppepäeva 2. osa

Turbatootmisega tutvumine (1 h): sõit bussiga Suurraba turbakaevanduse freesväljadele, tutvutakse turba tootmisega, aunades oleva kasutamiseks valmis turba vaatlemine ja katsumine, arutelu koostise, turba tekkimise ja turbakihi paksuse üle, Vana rekultiveeritud turbaväljaga tutvumine, kuidas tänapäeval taastatakse soid. 

Õppematk Rabivere Maastikukaitsealal (3 h): matk Rabivere raba laukaalale (ilma laudteeta, u 3km), sõidetakse bussiga Rabivere külla RMK lõkkeplatsini, kus toimuvad piknik, mängud ja räägitakse põnevatest leidudest Rabivere rabas. Matk läbi metsa Kõnnu rabasse (4 km). Ohutut rabas liikumist õpitakse vahetult keskkonnas. Tutvutakse madalsoo, rabamänniku, Kõnnu järvega. Rabajärve ja turbasamblas oleva vee uurimine ja võrdlemine (värvuse, temperatuuri, pH mõõtmine grupitööna). Tulemuste ettekandmine. Kokkuvõte ja arutelu.

Võimalus valida 3 erineva pikkusega teekonna vahel, täpne valik tehakse eelnevalt koostöös õpetajaga. 

Viimati uuendatud:

23.11.2021