Kopra poolt langetatav puu
Irene Volk

Tutvumine kopra kui looduskeskkonda, ökosüsteemi ja elurikkust aktiivselt mõjutava liigiga. Kopra tegevusjälgede vaatlemine loodusretkel. Koolituse esimene osa toimub Kohila Keskkonnahariduse Keskuses, kus uuritakse kopra eksponaadi (topis) abil looma väliseid tunnuseid ja kohastumusi, käsitletakse paljunemist, levikut, toitumist. Järgneb loodusretk Raplamaal Kohila vallas paikneva kopra pesakuhila juurde. Kopra kodu. Vaatleme  kopra tegevusjälgi looduses ning arutleme nende mõjust loodusele, jõevee puhtusele ning metsamajandusele. Kobras kui jahiloom.

Programmi toetamiseks kasutatakse MTÜ Eesti Jahimeeste Seltsi õppematerjali ja töölehti "Metslooma aastaring"  https://www.ejs.ee/oppematerjalid/

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

II kooliaste: toob näiteid taimede ja loomade kohastumuste kohta eluks vees ja veekogude ääres. kuidas loomad vees hingavad ja liiguvad; mõistab, et muutused elukeskkonnas mõjutavad väga paljusid organisme.
III kooliaste: teab jõgede veerežiimi muutuste põhjuseid seoses elustikuga.
Väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse,
selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: Loomade kohastumine eluks vees. Jõgi elukeskkonnana. Elukeskkonnad Eestis, loodusliku tasakaalu tähtsus ökosüsteemis.

III kooliaste: Seos õppekavaga toetab läbivat teemat “Tehnoloogia ja innovatsioon”. Õppes kasutatakse  IKT vahendeid. Toetab alljärgnevate loodusainete valdkonna õppekava teemade õpieesmärkide saavutamist. 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused 1) seostab imetajate välistunnuseid nende elukeskkonnaga; 2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist; 3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist. 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. 6) lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemma probleeme; 7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Meetodid:

Vaatlemine, arutelu, õppekäik, avastusõpe, paaristöö. 

Vahendid: kopra eksponaat (topis), 2 töölehte ja näitlik materjal MTÜ Eesti Jahimeeste Seltsi õppematerjali mapist "Metslooma aastaring", mõõdulint, veetermomeeter. 

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus, kummisaapad on kohustuslikud. Kaasa jook ja võileib. 24 õpilase kohta kaks saatjat. Liikumispuudega inimestele retke osa kahjuks ei sobi. Keskuse ruumidesse on võimalik tulla ratastooliga, et läbida ainult õppeprogrammi 1. osa. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Liikumispuudega inimestele retke osa kahjuks ei sobi. 

Õpetajatelt palutakse tagasisidet programmile keskkonnaharidus.ee lehel oleva tagasiside lehe kaudu peale programmi lõppu. Soovi korral oleme tänulikud arvamuste eest e-kirja teel.

Läbiviimise koht:

Kohila Keskkonnahariduse keskus, Raplamaa, Kohila vald

Läbiviimise asukoht:

59.1677408, 24.7557177

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

khk@kohila.edu.ee
+372 585 58040

Programmi läbiviija:

Irene Volk, Tartu Ülikooli bioloogia eriala; töötanud loodusainete õpetajana, Kohila Keskkonnahariduse Keskuse juhataja, koolitaja ja retkejuht

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Eksponaat kobras
Author:
Kohila KHK
eksponaat.jpg(89.63 KB)

Foto kopra eksponaadist Kohila Keskkonnahariduse Keskuses  

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi 1. osa toimub Kohila Keskkonnahariduse Keskuses:

Sissejuhatus ja kopra lühitutvustus (5 min). Kopra kui Eesti suurima närilise tutvustus (20 min): tutvumine kopra välisehitusega (abiks kopra eksponaat) ja kohastumused oma elukeskkonnas, tegevus eri aastaaegadel, paljunemine. Mis muutused kaasnevad looduses kopra elutegevuse tagajärjel.   

Töölehe täitmine metslooma aastaringi mapist (15 min):  Kopra toit eri aastaaegadel ja eluala suurus.

Kopra elu kirjeldava ilukirjanduse tutvustamine (10 min): ettelugemise korraldamine, õpilaste suunamine loodust tutvustava ilukirjanduse juurde.

Arutelu ja tagasiside (10 min): Juhendaja ärgitab küsimuste kaudu arutelu tekkeks teemal, et mis tekitab inimese ja kopra vastasseisu. Õpilased räägivad, mida uut nad omandasid.

Õppeprogrammi 2. osa toimub väljas: 

Kohila vallas paikneva kopra pesakuhila juures kas Keila jõe või väiksema oja ääres (1 h): Vaadeldakse kopra tegevusjälgi looduses ja kuidas kobras on oma tegevusega looduskeskkonda muutnud. Tehakse mõõtmisi vee temperatuuri, läbinäritud puude ümber- ja läbimõõdu kohta jm, paaristööna. Kuidas kobraste tekitatud muutused mõjutavad metsamajandust. Bussiga kopra elupaika sõiduks ja sealt tagasi kulub kokku 0,5h. 

 

Viimati uuendatud:

23.11.2021