Kopra poolt langetatav puu
Irene Volk

Tutvumine kopra kui looduskeskkonda, ökosüsteemi ja elurikkust aktiivselt mõjutava liigiga. Kopra tegevusjälgede vaatlemine loodusretkel. Koolituse esimene osa toimub Kohila Keskkonnahariduse Keskuses, kus uuritakse kopra eksponaadi (topis) abil looma väliseid tunnuseid ja kohastumusi, käsitletakse paljunemist, levikut, toitumist. Järgneb loodusretk Raplamaal Kohila vallas paikneva kopra pesakuhila juurde. Kopra kodu. Vaatleme  kopra tegevusjälgi looduses ning arutleme nende mõjust loodusele, jõevee puhtusele ning metsamajandusele. Kobras kui jahiloom.

Programmi toetamiseks kasutatakse MTÜ Eesti Jahimeeste Seltsi õppematerjali ja töölehti "Metslooma aastaring"  https://www.ejs.ee/oppematerjalid/

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Teab jõgede veerežiimi muutuste põhjuseid seoses elustikuga.
Väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse,
selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga toetab läbivat teemat “Tehnoloogia ja innovatsioon”. Õppes kasutatakse  IKT vahendeid. Toetab alljärgnevate loodusainete valdkonna õppekava teemade õpieesmärkide saavutamist. 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused 1) seostab imetajate välistunnuseid nende elukeskkonnaga; 2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist; 3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.  

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. 6) lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemma probleeme; 7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Meetodid:

Vaatlemine, arutelu, õppekäik, avastusõpe, paaristöö. 

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus, kummisaapad on kohustuslikud. Kaasa jook ja võileib. 24 õpilase kohta kaks saatjat. Liikumispuudega inimestele retke osa kahjuks ei sobi. Keskuse ruumidesse on võimalik tulla ratastooliga.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programm sobib ka gümnaasiumile ja täiskasvanutele. Liikumispuudega inimestele retke osa kahjuks ei sobi. Keskkonnahariduse keskuse ruumidesse saab tulla ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Kohila Keskkonnahariduse keskus, Raplamaa, Kohila vald

Läbiviimise asukoht:

59.1678007, 24.7556684

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

khk@kohila.edu.ee
+372 585 58040

Programmi läbiviija:

Kadri Rütmann, Irene Volk

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Eksponaat kobras
Author:
Kohila KHK
eksponaat.jpg(89.63 KB)

Foto kopra eksponaadist Kohila Keskkonnahariduse Keskuses  

Pikk kirjeldus:

 

 

Viimati uuendatud:

15.01.2021