placeholder

Ülevaade elu arengust Maal, Eestis leiduvad fossiilid ja nende määramine internetimääraja abil.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb ja nimetab Eestis sagedamini esinevaid fossiile; oskab ja määrab internetimaterjalide abil fossiile; mõistab ja selgitab fossiilileidude seost Eesti geoloogilise ehitusega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust: õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja rühmatöös osalemist. Seos ainekavaga: Bioloogia ainekava: evolutsioon. Geograafia ainekava – fossiilleidude seos Eesti geoloogilise ehitusega.

Meetodid:

Vaatlus, määramine ja analüüs.

Juhis õpetajale:

Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

III kooliastmes soovituslik 8.-9. kl Gümnaasiumi astmes soovituslik 10.-11. kl Eesmärk: tunneb ja nimetab Eestis sagedamini esinevaid fossiile; oskab ja määrab internetimaterjalide abil fossiile; mõistab ja selgitab fossiilileidude seost Eesti geoloogilise ehitusega. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust: õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja rühmatöös osalemist. Seos ainekavaga: Bioloogia ainekava: evolutsioon. Geograafia ainekava – fossiilleidude seos Eesti geoloogilise ehitusega. Programmi käik: Sissejuhatus: ülevaade elu tekkest läbi näitlikute materjalide; arengust Maal geokronoloogilise tabeli abil. Teema arendus: praktiline töö - fossiilide määramine. Töörühm koosneb neljast õpilasest. Ühe rühma kohta 1 komplekt kivistisi (komplekt koosneb 5-st erinevast kivistisest); töölehe täitmine – iga õpilane täidab töölehe iseseisvalt (vajadusel konsulteerib õpetajaga). Kokkuvõte: arutelu – milliseid fossiile Eesti settekivimites leidub või ei leidu ja miks? Vahendid: Loodusmaja kivististe kogu, I-Pad, tööleht. Otsingusõnad: elu tekke, fossiilid, geokronoloogiline ajakava, elu areng, kivistis.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020