Pernova loodusmaja
Pernova Hariduskeskus

Tutvume inimese välis- ja siseehitusega. Käsitleme tervislikku toitumist suhkru tarbimise kontekstis ja hügieeni  tagamise tingimusi.

Õppetöö läbimiseks jagatakse õpilased kahte rühma ja õppetöös kasutatakse 3 B torsot, esitlusi, binokulaarmikroskoope ja näitlikke vahendid. 

Programmi läbivad teemad:

 • inimese välis- ja siseehitusega tutvumine - 3 B torso;
 • inimese toitumine ja hügieen kui tervist hoidev tegevus;
 • binokulaarmikroskoobiga naha uurimine;
 • kätepesu vajalikkus - keskkonnast saadavad pisikud.

Õppeprogramm sobib loodusõpetuse ainekava teemadega: Inimene ning Inimese meeled ja avastamine. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tutvub inimese välis- ja siseehitusega läbi praktiliste tegevuste , esitluse ja arutelu;
tunneb inimese välisehitust ja tähtsamaid elundkondi;
saab teadmised tervislikkust toitumist suhkru tarbimise kontekstis ja hügieeni  tagamise tingimustest;
teab, millised on tervisliku eluviisi iseloomustavad tegevused ja harjumused ning väärtustab tervislikku eluviisi;
mõistab inimese elukeskkonna ja keskkonnahoiu vahelist seost, et inimene saaks tervelt ja hästi elad.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- , suhtlus- ja digipädevust ning analüüsioskust.

Ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetuse ainekava: inimene, tervislik eluviis, hügieen kui tervist hoidev tegevus ja inimese elukeskkond.

Eesti keele ainekava: teksti lugemine, info otsimine, kirjutamine.

Õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid.

Meetodid:

Meetodid: vestlus, suhtlemine; arutelu, küsimuste esitamine ja neile vastamine; audio- ja videotehnika kasutamine; praktilised ülesanded.

Vahendid: 3 B torso, esitlused, binokulaarmikroskoobid, näitlikud vahendid. 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

õppeklass, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (5 min):

 • õpilased jagatakse kahte rühma: tegevused toimuvad kahes klassiruumis;
 • selgitatakse praktikumi ohutust;

Teemaarendus (2x40 min) grupid vahetuvad:

 • arutelu -  inimese välisehitus;
 • läbi esitluse vaatleme tervist mõjutavaid erinevusi inimese elukeskkonnas;
 • läbi praktiliste ülesannete õpime kasutama binokulaamikroskoopi ja vaatame sõrme/juuksekarva;
 • aruteleme läbi  esitluse - miks peab käsi pesema - keskkonnas olevad pisikud ja õpime pesema käsi;
 • arutleme näidiste abil suhkru sisalduse üle karastusjookides;
 • läbi arutelu ja esitluse räägime suhkru kasulikkusest ja kahjulikkusest (esitlus);
 • läbi praktiliste ülesannet 3B torsol leiame olulisemad siseelundid, otsime pulssi.

Kokkuvõte (5 min):

 • arutelu – milline on inimesele parim tervislik  eluviis, mis hoiab inimest ja keskkonda;
 • millised on käitumisharjumused, mis säästavad loodust ja inimese elukeskkonda.

Viimati uuendatud:

05.04.2021