Kevad
Eleri Inno

Keila juga kuulub Eesti suuremate ja ilusamate jugade hulka ning on imetlemisväärne eriti kevadisel ajal. Uuesti on korda saanud ka uhke lossihoone jõe kõrgel kaldal. Läheme uurime, mis üldse on juga, teeme juttu vee-elanikest ja hüdroenergia kasutamisest. Põnevust annavad juurde rippsillad. Liigirikkas pargis teeme tutvust taimedega ning soovi korral saame linnulaulu saatel pidada ka mõnusa pikniku.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat
• mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest
• tunneb kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust
• tutvub aastaajaliste muutustega looduses
• liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast
• teeb lihtsamaid loodusvaatlusi
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab mõisteid- jõgi, juga, park
• teab, kuidas veejõudu energia saamiseks kasutatakse
• teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II kooliastme õpipädevustega ning kujundatakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Programmis on arvestatud I ja II kooliastme ning lasteaia alushariduse riikliku õppekavaga, valdkond „Mina ja keskkond“, looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 

Meetodid:

loodusvaatlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu. 

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/elamused-keila-joal

 

 

 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

130€

Lisainfo:

Kestus: programm 2,5 tundi, lisandub bussisõidu aeg
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Hind: 130 eurot grupp (lisandub bussisõit)

 

Läbiviimise koht:

looduses Tallinna lähedal

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguses 15 minutit.

  • Tervituseks seisame ringis: igaüks ütleb oma nime ja kas on Keila-Joal varem käinud.
  • Programmi tutvustus ja kuidas rajal liigume (eriti tähelepanelik olla kõrgel kaldal).

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, taimed, turvas, vesi.

Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele. Sisu paremaks omandamiseks kasutame erinevaid meeleelundeid (kompimine, nuusutamine, vaatamine, kuulamine).

Retkel teeme 30 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

Viimati uuendatud:

30.12.2021