veetaimed
Järvemuuseum

Õppeprogrammi eesmärk on anda ülevaade Võrtsjärvest ja tutvustada enamlevinud veetaimi. Saadakse teada millised taimed on veetaimed ja mille poolest nad maismaataimedest erinevad. Räägitakse veetaimede tähtsusest veekogude ökosüsteemis, sh nende olulisusest kaladele. Räägitakse kaldataimedest. Käsitletakse tuntumaid veetaimi vööndite alusel (kaldaveetaimed, ujulehtedega taimed ja ujutaimed, veesisesed taimed). Õpitakse tundma ja üksteisest eristama enamlevinud veetaimeliike. Selgitatakse, kuidas veetaimede lehed vee peal püsivad.

Vahendid: õppemängu vahendid on juhendaja poolt.

Õppemeetodid: veekogu kaldal liikumine, looduse vaatlemine ja taimevööndite uurimine, taimeliikide määramine ja võrdlemine, arutelu, äraarvamis- ja liikumismängude abil õppimine, kokkuvõte.

Õpitulemused: õpilased teavad, milline järv on Võrtsjärv. Õpilased saavad aru maismaataimede ja veetaimede erinevustest ning teavad, et taimed kasvavad vees vöönditena. Õpilased oskavad nimetada ja üksteisest eristada enamlevinud veetaimede liike. Õpilased teavad veetaimede tähtsust veekogude ökosüsteemis.
 

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilased teavad, milline järv on Võrtsjärv. Õpilased saavad aru maismaataimede ja veetaimede erinevustest ning teavad, et taimed kasvavad vees vöönditena. Õpilased oskavad nimetada ja üksteisest eristada enamlevinud veetaimede liike. Õpilased teavad veetaimede tähtsust veekogude ökosüsteemis.

Междисциплинарная интеграция:

Õpilane

 • Tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu.
 • Märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.
 • Sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi.
 • Teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, vormistab vaatlusinfot.
 • Teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased.
 • Tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike.
 • Eristab seeni, taimi ja loomi.
 • Käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4:  

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Veetaimede erinevus maismaaorganismidest. 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu. Taimede mitmekesisus.

Programm seondub riikliku õppekava läbivate teemadega keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, väärtused ja kõlblus.

Ainetevaheline lõiming: keel ja kirjandus, sotsiaalained, kunst, kehaline kasvatus.
 

Методы:

Õppemeetodid: veekogu kaldal liikumine, looduse vaatlemine ja taimevööndite uurimine, taimeliikide määramine ja võrdlemine, arutelu, äraarvamis- ja liikumismängude abil õppimine, kokkuvõte.

Vahendid: õppemängu vahendid on juhendaja poolt.

Руководство для учителя:

Õpetaja roll:
Programmile tuleku ettevalmistus (ainealased eeltegevused koolis); eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (sobilik riietus ja jalatsid, toidukott jms); aktiivselt programmi tegevustes osalemine (õpilaste toetamine ja julgustamine, vajadusel toimivate töörühmade moodustamisel abistamine, turvalisuse ja korra tagamine, abi töövahendite väljajagamisel ja korrastamisel); tagasiside andmine.

Tagasiside:
Tagasisidestamine toimub programmi lõpus ja pärast programmi. Õpilased annavad lõpuringis teada, mida huvitavat ja uut nad õppisid või kogesid. Lõpuringis võtab sõna ka õpetaja, kes toob välja, mida tema sellel programmil tähele pani ja teada sai. Detailsema tagasiside annab õpetaja elektroonilise tagasisideküsimustiku abil pärast programmi lõppu.
 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Õpetajal palume registreerumisel teavitada grupi suurusest, erisustest (erivajadusega õpilased jm) ning õppeprogrammi sisu erisoovidest, sh ka sellest, kas programm on õpilastele uue teema sissejuhatuseks, laienduseks või kokkuvõtteks. Koostöös kooliga täpsustame programmi ja vajadusel muudame ajakava. Riietumisel palume arvestada ilmastikuga, kuna õppeprogramm toimub osaliselt õues, jalga panna kummikud. Järvemuuseumis sees viibimiseks võtta kaasa vahetusjalanõud. 

Место проведения:

Programmi sissejuhatus toimub siseruumis. Liikidega tutvutakse väljas Võrtsjärve ääres ja Järvemuuseumi juures olevas taimeakvaariumis. Ekskursioon toimub Järvemuuseumi siseruumides.

Место исполнения:

58.211846, 26.1099769

Исполнитель программы:

Heli-Anneli Villako, TÜ bioloogia didaktika (MSc) EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse juhataja/ Kairi Kivaste, TÜ bioloog (BSc), EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi spetsialist

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

1. Sissejuhatus, programmi eesmärkide ja õppetöö käigu tutvustamine. Päeva sissejuhatus, õppekeskuse ja programmi läbiviijate tutvustus, õpilaste eelteadmiste kaardistamine, organisatoorsed küsimused (10 min). 

2. Esitlus - kes on veetaimed?    
Veetaimi tutvustav esitlus Järvemuuseumis. Räägitakse veetaimede ehitusest, erinevustest võrreldes maismaataimedega, taimestikuvöötmes valitseva eluvormi alusel kolme vööndi eristamisest, veetaimede tähtsusest ökosüsteemis. (20 min)

3. Õuesõpe

 • Veetaimede õppimine Võrtsjärve ääres – jalutatakse koos juhendajaga Järvemuuseumi lähedal Võrtsjärve ääres, otsitakse ja õpitakse tundma erinevaid liike. Jalutatakse roostikus ning räägitakse pilliroost. Vaadeldakse järvekallast ning selgitatakse, milliste vööndite taimi on näha. Meisterdatakse järvkaislast veelind (arutletakse, millised on veelindude kehade kujud, kael, pea, nokk) ja pannakse ta järvele ujuma. Räägitakse sellest, et kaislast tehtud luik on olnud veekogu läheduses elavate laste mänguasi juba ammustel aegadel. (30 min)
 • Veetaimed väliakvaariumis – uuritakse ja õpitakse juhendaja poolt eelnevalt akvaariumisse kogutud taimi. Korratakse üle taimede liiginimetused ja vööndid. Mängitakse liiginimetuste kinnistamiseks õppe- ja liikumis mänge: (30 min)
  • Juhendaja näitab erinevaid pildipaare ja õpilased peavad ära arvama, mis taimega on tegu ning seda näitama (nt luik+lill=luigelill).
  • Õpitud teadmiste kontroll mänguga “Varesed ja kakud” (õigete ja valede väidete äratundmine). 

4. Ekskursioon Järvemuuseumis  
Tutvutakse Eesti mageveekogudes leiduvate kaladega ja õpitakse, miks on veetaimed kaladele tähtsad. (20 min) 

5. Kokkuvõtted ja tagasiside. 
Arutelu ja kokkuvõte programmil kogetust (lõpuring). (10 min)
 

Последнее обновление:

08.04.2021