Keila juga.
Kauri Kivipõld

Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joa parki, otsivad kohale omaseid liike ja määravad neid koos. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele. Vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt või internetist. Programmi lõpus kontrollitakse vastuseid ja tehakse päevast kokkuvõte. Parimad saavad auhinnad.

Teemad on: jõed, vee jõu kasutamine, pargid, elustik, mõis ja võimalikud keskkonnariskid.

Programmi ajakava;

10 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.

2,5 tundi küsimustele vastamine õpperajal, lindude määramine ja ülesannete lahendamine.

20 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine.

30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures. 

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad Keila-Joa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa lossi ja pargi ajalugu, teavad kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse rakendanud ning sellega seotud keskkonnaprobleeme.

Междисциплинарная интеграция:

I kooliaste loodusõpetus: organismid ja elupaigad, inimese meeled ja avastamine.

II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Loodus ja elukeskkond Eestis.

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

Методы:

Aktiivõpe, õuesõpe.

Руководство для учителя:

Programm toimub väljas, riided peaksid olema ilmastikule vastavad, soovitavalt kihilised, kaasas võiksid olla võileivad ja jook.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist, et programm toimub vabas õhus ja lapsed peaksid seetõttu kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, peaks lastel olema ka vihmakiled ja veekindlad jalanõud. Jook ja võileivad peaksid kaasas olema. Lisaks peaks olema ka töö tegemiseks vajalik nutitelefon.

Место проведения:

Keila-Joa park

Место исполнения:

59.3297408, 26.3815168

Исполнитель программы:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast Lahemaa loo

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Programm toimub Keila-Joa loodusrajal. Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Programmi kirjeldus: Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joa parki, otsivad kohale omaseid liike ja koos määravad neid. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele – vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt ja internetist. Parimad saavad auhinnad. Teemad on: jõed, vee jõu kasutamine, pargid, elustik, mõis ja võimalikud keskkonnariskid. Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste vastused, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. 

Последнее обновление:

12.06.2020