Keila juga.
Kauri Kivipõld

Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joa parki, otsivad kohale omaseid liike ja määravad neid koos. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele. Vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt või internetist. Programmi lõpus kontrollitakse vastuseid ja tehakse päevast kokkuvõte. Parimad saavad auhinnad.

Teemad on: jõed, vee jõu kasutamine, pargid, elustik, mõis ja võimalikud keskkonnariskid.

Programmi ajakava;

10 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.

2,5 tundi küsimustele vastamine õpperajal, lindude määramine ja ülesannete lahendamine.

20 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine.

30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures. 

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Study result:

Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad Keila-Joa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa lossi ja pargi ajalugu, teavad kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse rakendanud ning sellega seotud keskkonnaprobleeme.

Interdisciplinary integration:

I kooliaste loodusõpetus: organismid ja elupaigad, inimese meeled ja avastamine.

II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Loodus ja elukeskkond Eestis.

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

Methods:

Aktiivõpe, õuesõpe.

Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit,
luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas.

Guidance for teacher:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik
nutitelefon.

Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna.
Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Duration:

3 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis

Price:

150€

Additional info:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist, et programm toimub vabas õhus ja lapsed peaksid seetõttu kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, peaks lastel olema ka vihmakiled ja veekindlad jalanõud. Jook ja võileivad peaksid kaasas olema. Lisaks peaks olema ka töö tegemiseks vajalik nutitelefon.

Place of performance:

Keila-Joa park

Location of execution:

59.3270634, 26.3975384

Program performer:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast Lahemaa loo

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

30.03.2021

Long description:

Programm toimub Keila-Joa loodusrajal. Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Programmi kirjeldus: Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joa parki, otsivad kohale omaseid liike ja koos määravad neid. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele – vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt ja internetist. Parimad saavad auhinnad. Teemad on: jõed, vee jõu kasutamine, pargid, elustik, mõis ja võimalikud keskkonnariskid. Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste vastused, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna.