placeholder

Programmi käigus uuritakse ja võrreldakse erinevatel aegadel kaevandatud ning rekultiveeritud alade ökoloogiat. Sealjuures selgitatakse välja looduse taastumisprotsessid ja selleks kuluvat aega.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

 Oskab teostada metsakoosluste võrdlevaid vaatlusi
 Teab, mis on rekultiveerimine, erinevaid rekultiveerimise viise ja milleks seda on vaja
 Oskab teostada vaatlusi ja mõõtmisi
 Mõistab looduse taastumisprotsesse kaevandatud aladel
 Oskab teostada veenäitude kogumisi ja kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Mõistab seoseid inimese ja looduse vahel
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Loodusvarad. Inimese mõju ökosüsteemidele

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed.

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikused seosed

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: karjääri maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike. Kuna vaatluskohtade vahel liigutakse tellija transpordiga, tuleb transpordile arvestada täiendavalt ca 20 km.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

375€

Доп. информация:

Kestus 5-6 h

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat
Hind: 375.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Aidu karjäär

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

27.08.2020