placeholder

Programmi käigus uuritakse ja võrreldakse erinevatel aegadel kaevandatud ning rekultiveeritud alade ökoloogiat. Sealjuures selgitatakse välja looduse taastumisprotsessid ja selleks kuluvat aega.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

 Oskab teostada metsakoosluste võrdlevaid vaatlusi
 Teab, mis on rekultiveerimine, erinevaid rekultiveerimise viise ja milleks seda on vaja
 Oskab teostada vaatlusi ja mõõtmisi
 Mõistab looduse taastumisprotsesse kaevandatud aladel
 Oskab teostada veenäitude kogumisi ja kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Mõistab seoseid inimese ja looduse vahel
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Loodusvarad. Inimese mõju ökosüsteemidele

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed.

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikused seosed

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: karjääri maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike. Kuna vaatluskohtade vahel liigutakse tellija transpordiga, tuleb transpordile arvestada täiendavalt ca 20 km.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

375€

Lisainfo:

Kestus 5-6 h

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat
Hind: 375.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Aidu karjäär

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Aidu karjääri ökoloogia
Author:
Ingrid Kuligina
Aidu karjääri ökoloogia.pdf(191.86 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

27.08.2020