Allikasoo
Mahe Metsalu

Programm tutvustab Saaremaa kõige kõrgema piirkonna, Viidumäe kaitseala,eripära. Läbi aktiivtegevuste saavad osalejad teada, milline kooslus on allikasoo ja mille poolest ta erineb tavalisest soost, milline näeb välja Antsülusjärve rannaastang ja kunagine merepõhi. Osalejad saavad tundma õppida erinevaid taimeliike ja kooslusi, mis on just omased allikasoodele. Teeme tutvust saaremaa robirohuga ja teiste haruldaste liikidega. Külastame Viidumäe looduskeskuse püsiekspositsiooni. Arutletakse looduskaitse põhimõtete ja selle vajalikkuse üle. Õpilased oskavad märgata keskkonnarikkumisi ja teavad kuhu nendest teatada.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

I kooliastmes
Õpilane oskab:
- põhjendada, miks Viidumäe on Saaremaa mõistes eriline koht
- põhjendada looduskaitse vajalikkust
- näidata kaardil, kus asub Viidumäe looduskaitseala ja Allikasoo matkarada
- eristada erinevaid kooslusi

Õpilane teab:
- inimtegevuse mõju loodusele ja kaitsealadele
- milline on lehtpuumets ja okasmets
- miks on oluline looduse kaitsmine ja kuidas iga inimene saab seda teha

Õpilane tunneb:
- tavalisemaid puu- ja taimeliike


II kooliastmes

Õpilane oskab:
- põhjendada, miks Viidumäe on Saaremaa ja Eesti jaoks oluline piirkond põhjendada looduskaitse vajalikkust ja inimese rolli selles
- näidata kaardil, kus asub Viidumäe looduskaitseala
-tuua välja erilised liigid ja kooslused, mida kohtame Viidumäel

Õpilane teab:
-inimtegevuse mõju loodusele ja kaitsealadele
-milline kooslus on allikasoo
-mõnede piirkonnas elavate ja kasvavate liikide kohastumusi ja seost kooslustega
-looduskaitse üldisi põhimõtteid

III kooliastmes ja gümnaasiumis õpilane lisaks eelnevale:
- oskab eristada erinevaid metsatüüpe
-teab, mis on liigiline mitmekesisus ja oskab tuua näiteid liikidevahelistest seostest.

Õpilane väärtustab:
- elurikkust

Междисциплинарная интеграция:

I kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Loodusõpetus: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu.

II kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Loodusõpetus: 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood; 2.1.6.9. Soo elukeskkonnana; 2.1.6.12 Mets elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid; 2.2.4.19. Evolutsioon.


Gümnaasium: IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“ – Ökoloogia; Keskkonnakaitse

Läbivad teemad: Looduskaitse, keskkond ja jätkusuutlik areng, liigiline mitmekesisus, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, geograafia

Методы:

Kasutatavad meetodid:

- arutelu

- matk

- ekspositsiooniga tutvumine

Руководство для учителя:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised vastavalt vanusele loodushoiu teemal aktiveerida.

Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud. Vihmase ilmaga võib laudtee olla libe.

Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.

Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisis nende edasises õppetöös.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

1,5-3 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

0€

Доп. информация:

Matkaraja pikkus on vastavalt vanusele 3 kuni 5 kilomeetrit, mis sõltub õppeprogrammi pikkusest ja ilmast.

Õppeprogramm ei ole kohaldatav liikumispuudega õpilastele.

Место проведения:

Viidumäe LKA Allikasoo õpperada

Место исполнения:

58.298306543347, 22.101218543323

Исполнитель программы:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogrammi on võimalus läbi viia 120 ja 180 min programmina.

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:


SISSEJUHATUS (10 min/ 15 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust
-arutelu käigus aktiveerime eelteadmised looduskaitse ja Viidumäe teemal

 

TEGEVUSTE KÄIK (70 min/ 130 min) 

- arutelu Viidumäe erilisusest Saaremaa mõistes ja  Eesti mõistes.
- külastame Viidumäe looduskeskuse püsiekspositsiooni, kus tutvume lähemalt antud koha tähtsuse-, liigirikkuse- ja ajalooga. Osalejad saavad otsida toast erinevaid liike, tegevuse (vaigutamise) fotosid ja pärast leitut arutleme  antud teemadel pikemalt.

- retk Viidumäe allikasoos Allikasoo õpperajal (kuni 5 km). Retke käigus tutvume teele jäävate  kooslustega (männik, mille alusmetsaks on tammed, soomets, laialeheline sarapuumets), haruldaste liikidega (alpi ristik, metsõunapuu, luuderohi, tuhkpihlakas), eriliste pinnavormidega (muistne rannaastang, luited, rannavallid)), külastame allikasood ja lubja avamusalasid. Peatuskohtades arutame eelnähtu ja – kogetu üle. Retke lõpp-punktiks saab Viidumäele vaadata  Raunamäel asuvast vaatetornist.


KOKKUVÕTE (20min/35 min)

- soovijatel on võimalus külastada Rauna vaatetorni
- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi Viidumäe looduskaitseala kohta, looduskaitse kohta üldiselt, erinevate koosluste kohta. Toob välja, kuidas saab tema panustada, et selline mitmekesine looduskeskkond meid ümbritseks.

 

* 120 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel.

Последнее обновление:

17.03.2021