Allikasoo
Mahe Metsalu

Programm tutvustab Saaremaa kõige kõrgema piirkonna, Viidumäe kaitseala,eripära. Läbi aktiivtegevuste saavad osalejad teada, milline kooslus on allikasoo ja mille poolest ta erineb tavalisest soost, milline näeb välja Antsülusjärve rannaastang ja kunagine merepõhi. Osalejad saavad tundma õppida erinevaid taimeliike ja kooslusi, mis on just omased allikasoodele. Teeme tutvust saaremaa robirohuga ja teiste haruldaste liikidega. Külastame Viidumäe looduskeskuse püsiekspositsiooni. Arutletakse looduskaitse põhimõtete ja selle vajalikkuse üle. Õpilased oskavad märgata keskkonnarikkumisi ja teavad kuhu nendest teatada.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

I kooliastmes
Õpilane oskab:
- põhjendada, miks Viidumäe on Saaremaa mõistes eriline koht
- põhjendada looduskaitse vajalikkust
- näidata kaardil, kus asub Viidumäe looduskaitseala ja Allikasoo matkarada
- eristada erinevaid kooslusi ja märgata erinevate organismide elupaiku

Õpilane teab:
- inimtegevuse mõju loodusele ja kaitsealadele
- milline on lehtpuumets ja okasmets
- miks on oluline looduse kaitsmine ja kuidas iga inimene saab seda teha

Õpilane tunneb:
- tavalisemaid puu- ja taimeliike

II kooliastmes
Õpilane oskab:
- põhjendada, miks Viidumäe on Saaremaa ja Eesti jaoks oluline piirkond
- põhjendada looduskaitse vajalikkust ja inimese rolli selles
- näidata kaardil, kus asub Viidumäe looduskaitseala
- tuua välja liigid ja kooslused, mida kohtame Viidumäel
- eristada erinevaid pinnavorme

Õpilane teab:
-inimtegevuse mõju loodusele ja kaitsealadele
-milline kooslus on allikasoo
-mõnede piirkonnas elavate ja kasvavate liikide kohastumusi ja seost kooslustega
-looduskaitse üldisi põhimõtteid

III kooliastmes lisaks eelnevale:
- oskab eristada erinevaid metsatüüpe
-teab, mis on liigiline mitmekesisus ja oskab tuua näiteid liikidevahelistest seostest
- tunneb ära lisaks tavalisematele taimeliikidele haruldasemad liigid

Gümnaasiumi õpilane lisaks eelnevale:
- oskab arutleda, kuidas käituda ja reguleerida antud piirkonna inimtegevust, et liigiline mitmekesisus ja ökosüsteemid säiliksid

Õpilane väärtustab:
- elurikkust

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Loodusõpetus: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu.

II kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Loodusõpetus: 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood; 2.1.6.9. Soo elukeskkonnana; 2.1.6.12 Mets elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid; 2.2.4.19. Evolutsioon.


Gümnaasium: IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“ – Ökoloogia; Keskkonnakaitse

Läbivad teemad: Looduskaitse, keskkond ja jätkusuutlik areng, liigiline mitmekesisus, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, geograafia

Meetodid:

Kasutatavad meetodid:

- arutelu

- matk

- ekspositsiooniruumis etteantud ülesannete lahendamine

- telefonimäng erinevate taimeliikide tundmiseks

Vahendid: fotokaardid erinevatest taimeliikidest

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised vastavalt vanusele loodushoiu teemal aktiveerida.

Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud. Vihmase ilmaga võib laudtee olla libe.

Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.

Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisis nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5-3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Matkaraja pikkus on vastavalt vanusele 3 kuni 5 kilomeetrit.

Õppeprogramm ei ole kohaldatav liikumispuudega õpilastele.

Läbiviimise koht:

Viidumäe LKA Allikasoo õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.298322614614, 22.101199699782

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi on võimalus läbi viia 120 ja 180 min programmina.

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (10 min/15 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust
-arutelu käigus aktiveerime eelteadmised looduskaitse ja Viidumäe teemal

TEGEVUSTE KÄIK (70 min/ 130 min) 

- arutelu Viidumäe erilisusest Saaremaa mõistes ja  Eesti mõistes.
- külastame Viidumäe looduskeskuse püsiekspositsiooni, kus tutvume aktiivtegevuste käigus lähemalt piirkonna tähtsuse-, liigirikkuse- ja ajalooga. Läbi mänguliste tegevuste (tegevused vastavalt vanusele) otsitakse looduskeskuses piirkonnaga seotud olulisemaid liike ja inimtegevuse jälgi kujutavaid eksponaate. Toimub arutelu liikide omavaheliste seoste üle.

- retk Viidumäe allikasoos Allikasoo õpperajal (kuni 5 km). Retke käigus tutvume teele jäävate  kooslustega (männik, mille alusmetsaks on tammed, soomets, laialeheline sarapuumets), haruldaste liikidega (alpi ristik, alpi võipätakas, metsõunapuu, luuderohi, tuhkpihlakas), eriliste pinnavormidega (muistne rannaastang, luited, rannavallid), külastame allikasood ja lubja avamusalasid, mängime telefonimängu erinevate taimeliikide tundmaõppimiseks, arutame eelnähtu ja - kogetu üle. Retke lõpp-punktiks saab Viidumäele vaadata  Raunamäel asuvast vaatetornist.
 

KOKKUVÕTE (20 min/ 35 min)

- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi Viidumäe looduskaitseala ja sealsete koosluste kohta. Õpilane toob välja, kuidas saab tema panustada, et selline mitmekesine looduskeskkond püsiks.

* 120 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel.

Viimati uuendatud:

19.01.2022