Õppematerjalid

Videoklipp, kus nipid ja faktid meie igapäevasest kraaniveest.

Õppematerjal, mida käes hoiad, sobib eelkõige kasutamiseks põhikooli III astme (7.-9. klass) loodusainetes.

Raamat on mõeldud uut riiklikku õppekava toetava materjalina II kooliastme loodusõpetuses. Käsitletud on suurt osa veega seotud teemadest veeolekutest ja omadustest vee reostuse probleemi ning veekaitseni. Teadlikult on kohati erinevaid õppeaineid omavahel lõimitud.

Õppeprogrammid

Tutvustame Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast. Praktilisteks näideteks on looduses on Äntu allikajäved ja Metsamõisa karstilehtrid.