Sinine klassiruum. Abiks tundide läbiviimisel
Tallinna Vesi

Õppematerjalide koostamisel on silmas peetud nii õppekava läbivaid teemasid (keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond jm) kui ka konkreetseid ainealaseid teemasid.

5. klassi õpieesmärkide hulgast aitab antud materjal kõige põhjalikumalt katta teemat: „Vesi kui aine, vee kasutamine.“ Selle teema lõpuks peab õpilane oskama kirjeldada vee olekuid, nimetada jää sulamis-, vee külmumis- ja keemistemperatuuri; teha juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee puhastamise katseid; selgitada põhjavee kujunemist ja võrrelda katse abil erinevate pinnaste vee läbilaskvust; kirjeldada joogivee saamise võimalusi ning põhjendada vee säästliku tarbimise vajadust ning tuua näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele.

Samuti on põgusalt käsitletud 6. klassi loodusõpetuse õhu teemat (veering, ilmaelemendid).

Tegelikult on teemadering muidugi veelgi laiem ning nii mõnegi RÕKis ettenähtud IKT saab lahendada puhtalt käesoleva õppematerjalide kogu abiga.

Enamike töölehtede juures on tumedamal taustal ära toodud ka vajalik taustainfo, mis laiendab käsitletud teemat või selgitab metoodikavalikut. 

Lisainfo:

Iga teema kohta on esitatud kõik vajaminevad materjalid: õpetajale mõeldud tunnikava koos orienteeruvate aegadega, õpilastele mõeldud töölehed ja vajadusel viited raamatutele või lehekülgedele internetis. Palju huvitavaid materjale AS-i Tallinna Vesi kodulehelt on kasutatavad ka ilma käesolevaid tunnikonspekte kaasamata. Loodetavasti leiab iga loodusainete õpetaja siit endale midagi kasulikku ja huvitavat, et loodus lastele südamelähedasemaks muuta!

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Tallinna Vesi

Formaat:

Kogumik

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Tallinna Vesi
Sinine-Klassiruum-EST.pdf(22.73 MB)
Author:
Tallinna Vesi
Sinine_klassiruum_RUS.pdf(0 baiti)
Author:
Tallinna Vesi
sinine-klassiruum_lisaylesanded.pdf(3.36 MB)

Keskus:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.04.2020