placeholder

Suur ja väike veeringe. Vee puhastumine looduses, vee puhastamise näitlikustamine veetöötlusjaamas ja reoveepuhastis.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane saab ülevaate vee puhastumisest looduses ja puhastamisest veetöötlusjaamas; saab ülevaate reoveepuhastamise etappidest ja selgitab, millised ained ei tohiks reovettesattuda; mõistab ja selgitab vee kaitsmise põhjuseid ja vajadusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning vesikeskkonda. Seos ainekavaga: Loodusõpetuse ainekava: vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse; Bioloogia ainekava – ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Meetodid:

Vaatlus ja praktikum.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema,näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

tondihobu
Author:
tarvovalker
tondihobu.jpg(123.88 KB)

Tondihobu.

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 5. kl. Eesmärk: saab ülevaate vee puhastumisest looduses ja puhastamisest veetöötlusjaamas; saab ülevaate reoveepuhastamise etappidest ja selgitab, millised ained ei tohiks reovettesattuda; mõistab ja selgitab vee kaitsmise põhjuseid ja vajadusi. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning vesikeskkonda. Seos ainekavaga: Loodusõpetuse ainekava: vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse; Bioloogia ainekava – ökoloogia ja keskkonnakaitse. Programmi käik: Sissejuhatus teemasse: Mis on veeringe? Kui oluline loodusvara on vesi? Teema arendus: I osa: Vee puhastumine looduses – võrdleme läbivoolu erinevatest pinnasekihtidest, olmevee kasutamise etapid ja tehnoloogia; II osa: Reoveepuhastusjaamas reovee puhastamine – makeerime veepuhastusjaama puhastusvõtteid praktilise tegevuse käigus. Kokkuvõte: aruteluvormis tuletame meelde, miks on vesi oluline loodusressurss. Rõhutame vee-keskkonna kaitsmise ja hoidmise tähtsust ning toome välja seda mõjutavad tegurid. Arutleme, kuidas igaüks saab kaitsta vett kui elukeskkonda ja olulist loodusvara. Vahendid: erinevad pinnase kihid, vee puhastamise tarbed (sõelad, filtrid jmt) Otsingusõnad: vesi loodusressurssina, veetöötlusjaam, reoveepuhastusjaam.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020