Pernova loodusmaja
Pernova Hariduskeskus

Rühmatööna uuritakse vee kasutamist ja puhastamist.

 • suur ja väike veeringe;
 • vee puhastumine looduses;
 • imiteerime reovee puhastamist reoveepuhastusjaamas klassi tingimustes;
 • heitvee puhastumine looduses.

Soovituslik 5. klass - toetab loodusõpetuse ainekavas - vesi kui elukeskkond; vee kasutamine; loodus- ja keskkonnakaitse.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

saab ülevaate vee puhastumisest looduses ja puhastamisest veetöötlusjaamas;
saab ülevaade reoveepuhastamise etappidest ja selgitab, millised ained ei tohiks reovette sattuda;
mõistab ja selgitab vee kaitsmise vajadusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning vesikeskkonda.

Õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades (füüsikalised, matemaatilised, bioloogilised jm) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid.

Ainetavaheline lõiming:

Loodusõpetuse ainekava: vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse.

Matemaatika - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: vestlus, arutelu, vaatlus, praktikum.

Vahendid:  erinevad pinnase kihid, vee puhastamise tarbed (sõelad, filtrid, pudelid, topsid, reovesi), joonised. 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema,näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! kaasa vahetusjalanõud!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 26 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 26-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus  (15 min): 

 • vestlus teemal ohutus praktikumi läbimisel;
 • esitlus ja arutelu - Mis on veeringe? Kui oluline loodusvara on vesi? 

Teemaarendus (60 min): õpilased jagatakse 3-4 liikmelisteks gruppideks

 • vee puhastumine looduses – võrdleme läbivoolu erinevatest pinnasekihtidest;
 • olmevesi ja reovesi - esitlus ja vestlus;
 • reoveepuhastusjaamas reovee puhastamine – markeerime rühmatöös veepuhastusjaama puhastusvõtteid praktilise tegevuse käigus.

Kokkuvõte (15 min):

 • aruteluvormis tuletame meelde, miks on vesi oluline loodusressurss;
 • rõhutame veekeskkonna kaitsmise ja hoidmise tähtsust ning toome välja seda mõjutavad tegurid;
 • arutleme, kuidas igaüks saab kaitsta vett kui elukeskkonda ja olulist loodusvara.

 

Viimati uuendatud:

05.04.2021