placeholder

Suur ja väike veeringe. Vee puhastumine looduses, vee puhastamise näitlikustamine veetöötlusjaamas ja reoveepuhastis.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane saab ülevaate vee puhastumisest looduses ja puhastamisest veetöötlusjaamas; saab ülevaate reoveepuhastamise etappidest ja selgitab, millised ained ei tohiks reovettesattuda; mõistab ja selgitab vee kaitsmise põhjuseid ja vajadusi.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning vesikeskkonda. Seos ainekavaga: Loodusõpetuse ainekava: vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse; Bioloogia ainekava – ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Методы:

Vaatlus ja praktikum.

Руководство для учителя:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema,näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

26

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Место проведения:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Исполнитель программы:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Soovituslik 5. kl. Eesmärk: saab ülevaate vee puhastumisest looduses ja puhastamisest veetöötlusjaamas; saab ülevaate reoveepuhastamise etappidest ja selgitab, millised ained ei tohiks reovettesattuda; mõistab ja selgitab vee kaitsmise põhjuseid ja vajadusi. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning vesikeskkonda. Seos ainekavaga: Loodusõpetuse ainekava: vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse; Bioloogia ainekava – ökoloogia ja keskkonnakaitse. Programmi käik: Sissejuhatus teemasse: Mis on veeringe? Kui oluline loodusvara on vesi? Teema arendus: I osa: Vee puhastumine looduses – võrdleme läbivoolu erinevatest pinnasekihtidest, olmevee kasutamise etapid ja tehnoloogia; II osa: Reoveepuhastusjaamas reovee puhastamine – makeerime veepuhastusjaama puhastusvõtteid praktilise tegevuse käigus. Kokkuvõte: aruteluvormis tuletame meelde, miks on vesi oluline loodusressurss. Rõhutame vee-keskkonna kaitsmise ja hoidmise tähtsust ning toome välja seda mõjutavad tegurid. Arutleme, kuidas igaüks saab kaitsta vett kui elukeskkonda ja olulist loodusvara. Vahendid: erinevad pinnase kihid, vee puhastamise tarbed (sõelad, filtrid jmt) Otsingusõnad: vesi loodusressurssina, veetöötlusjaam, reoveepuhastusjaam.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Последнее обновление:

25.08.2020