Tiik
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm koosneb kahest osast -  õppekäik tiigi äärde ja töö klassiruumis. Kogunetakse Pernova Loodusmaja hoovialal ja selgitatakse  veeohutust  veeloomade püüdmisel ja taimede kogumisel. Õpilased jagatakse gruppidesse ja  antakse kätte püügivahendid.

Väike jalutuskäik Mai kooli tiigi juurde (ca 300 m). 

Programmi teemad tiigielustiku uurimisel:

 • püüame veeloomi ja kogume taimi;
 • uurime püütud veeloomade välisehitust ja eluviisi;
 • leiame kogutud taimedele nimed;
 • määrame püügisaagist rühmi ja liike.

Selga ilmastikule vastav riietus ja majas liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

NB! Programmi viiakse läbi ainult kevadel.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliaste
võtab ohutult osa veepüügist õpetaja juhendamisel;
uurib ja selgitab püütud veeloomade välisehitust ja eluviisi määraja abil;
tunneb ja oskab nimetada kogutud veetaimi;
tunneb mõnda tiigis elavat loomarühma ja kirjeldab neid omasõnadega;
tunneb tiigi loomarühmade toiduahelat ja väärtustab isendite tähtsust.

II kooliaste
tunneb veepüügi tehnikaid, jälgib eelnevalt selgitatud ohutusnõudeid ja viib läbi iseseisvalt veepüüki;
teab ja kirjeldab peamisi tiigis elavaid loomarühmi (putukate vastsed, mardikad, lutikad, kaanid, teod jt);
määrab kogutud taimed määraja abiga;
kasutab iseseisvalt määrajat püügisaagi määramiseks ja kirjeldamiseks;
mõistab tiigi kui olulise elukeskkonna tähtsust paljudele taime- ja loomaliikidele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Ainetevaheline lõiming:

I kooliaste

Loodusõpetuse ainekava  – organismid ja elupaigad; organismide rühmad ja kooselu.

Matemaatika ainekava - võrdlemine, loendamine, arvutamine.

II kooliaste

Loodusõpetuse ainekava  –  elu mitmekesisus Maal; Jõgi ja Järv. Vesi kui elukeskkond.

Matemaatika  ainekava - loendamine, arvutamine, mõõtmine.

 

Meetodid:

Meetodid: püük, vaatlus, määramine, info leidmine.

Vahendid: kahv, luup, püügianum ja määrajad.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu, tagamaks ohutuse tiigi ääres I kui ka II kooliastmes; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Majas sees liikumiseks kaasa vahetus jalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal, tiigi ääres ja majas. 

Tiik hea ligipääsuga, ratastoolis õpilane vajab tiigi ääres õppe läbiviimiseks tugiisikut.

 

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja klassiruumis ja Mai kooli tiigi ääres.

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min):

 • selgitatakse töövõtted ja ohutust veekogu ääres;
 • õpilaste jaotamine gruppidesse (max 4 õpilast) ja vahendite (igal gupil 2 kahva, nõud, lusikad) väljajagamine.

Teemaarendus (50 min):

 • välipüük tiigi ääres (Mai kooli tiik, asub 300 m kaugusel keskusest) - veeloomade püüdmine ja nende ohutu transport klassiruumi määramiseks;
 • veetaimede kogumine;
 • väljapüügi määramine klassiruumis abivahenditega (määrajad, luubid);
 • veetaimede määramine õpetaja abiga.

Kokkuvõte (30 min):

 • iga õppegrupi poolt ühe püütud veelooma tutvustamine klassikaaslastele;
 • kirjeldatakse, millised taimi koguti.

Viimati uuendatud:

06.04.2021