Keskkonnake ootamas õpilasi
Ökokratt

Vastused jäätmete kohta saavad läbi arutelude ja aktiivtegevuste.

  • jäätmed ning kuidas jäätmed tekivad?
  • jäätmete liigiti kogumine ning kuidas see säästab keskkonda?
  • hierarha jäätmekäitluses
  • erinevus on korduskasutusel ja taaskasutusel
  • minu jäätmed kodus
  • jäätmetekke vältimine

Ringmajandus, jäätmete liigiti kogumise põhimõtted.

Praktiline jäätmete sorteerimine, kus tuleb eraldi sorteerida: olmejäätmed, elektroonikaromi jäätmed, ohtlikud jäätmed, pakendid, pandipakendi jäätmed, paber ja papp, metall, plast ja klaas.

Praktiline jäätmete graanulite tootmise etapid, uued plasti graanulid vanadest.

Tooted, mis on toodetud jäätmetest
Õppeprogrammi läbimisel mõistetakse, et jäätmed on inimese tekitatud probleem ning nende taaskasutamine nõuab liigiti kogumist ja sorteerimist. Jäätmeid liigiti kogudes osaleme kõik ringmajanduses, suuname olemasoleva materjali uuteks toodeteks ning hoiame sellega kokku energiat ning veekulu.
Anname noorte kaudu panuse jätkusuutliku arengusse programmi läbimise tulemusel.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

 Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane:
1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab neid;
2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning valdab ohutunnet tundmatute ainete vastu;
3) teab mis on korduvkasutus ja taaskasutus.

II kooliaste õpilane:
1) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel;
2) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist,
3) oskab jäätmeid selekteerida ja neid korduvkasutada ja teab, milliseid saab taaskasutada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi seos riikliku õppekavaga -

I kooliaste: 2.1.4.4. Võrdlemine

II kooliaste: 2.1.6.13. Jäätmed 

Meetodid:

Kogemus- ja elamusõpet, eksperimendid, praktiline jäätmete sorteerimine juhendamisel, grupitöö, loovust arendavad tegevused eksperimendid.

Juhendajal on jäätmete erinevate liikide näidised kotiga, mida tuleb sorteerida. Samuti plastist valmistatavad graanulid ja tooted, mis on valmistatud taaskasutataud toorainest.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark.Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Programmi kestus 3 tundi, mis sisaldab söögipausi 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.Sissejuhatus
 15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused 2h + 30 min söögipaus

- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid
- arutelu: Mis on jäätmed? Kuidas jäätmed tekivad ja kui palju oled jäätmeid tekitanud täna?
- slaidettekanne koos aruteluga. Jäätmete teke ja liigitus, jäätmekäitluse hierarhia. Korduskasutus, taaskasutus ja mina ise ringmajanduse osana, jäätmete liigiti kogumise vajalikkus ja süsteem Eestis, seos jätkusuutliku arenguga.

- praktiline sorteerimisharjutus ja jäätmest uue tooteni teekonna visualiseerimine. Näited taaskasutatud materjalidest toodetest.

- arutelu: kuidas saab igaüks jäätmeid vähem tekitada.

Kokkuvõte 15 min 
- teadmiste kinnistamine, iga osaleja 3 lubadust, kuidas kodus  jäätmeteket vähendada ja vähem tasuda jäätmemakse ning vähendada jäätmeteket

 

Viimati uuendatud:

06.04.2022