Sisalik

Uurimusliku õppekäigu jooksul rabas õpitakse tundma aktiivtegevuste käigus raba elustikku ja lihtsamaid seosed organismide vahel. Retke jooksul püüavad õpilased läbi rollimängu ehk arusisalik Sissi silmade raba näha ja tunnetada. Õpilased tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega.  Õpilased tutvuvad enamlevinud sootaimedega, pööravad tähelepanu ka sellele, kas ja kuidas need taimed sisalikule tähtsad on.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased
- kogevad raba eripära ning saavad sealt positiivse, huvi tekitava elamuse;
- oskavad looduskeskkonnas loodust säästvalt käituda ning hoida ümbritsevat elustikku;
- tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega;
- harjutavad vaatlemist, võrdlemist ja teisi uurimismeetodeid;
- arendavad sotsiaalseid oskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 

Õppeprogramm toetab I kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist loodusainetes. Õppesisu: Aastaajad. Organismid ja elupaigad. Ilm. Organismide rühmad ja kooselu.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, matemaatika, eesti keel ja kunstiõpetus.

Meetodid:

 - vaatlemine ja analüüsimine:  töölehe „Sisalikuretk rabas“ täitmine paari peale. Toimub vaatlemine, võrdlemine, mõõtmine, kleepimine ja joonistamine.

- katse: turbasammal imeb endasse palju vett nagu käsn. Vahendid: käsn, taldrik, majapidamispaber või turbasammal rabast. 

- arutelu: kas ja kuidas on rabas kasvavad taimed arusisalikule tähtsad? Mida sisalik näeb hästi, mida kuuleb, milliseid lõhnu tunneb?  Kas õppekäigu jooksul on näha midagi, mida sisalik võiks süüa? Kas on näha sisaliku vaenlasi? Kas sisalik on täna urus või jahil?

* Juhendajal on kaasas õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid. 

Juhis õpetajale:

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised ja kogemused raba teemal aktiveerida. Selleks on soovituslik vaadata enne õppekäiku koolis slaidiprogrammi suvisest rabast. 

Õppeprogramm toimub Tuhu soo õpperajal. Raja pikkus on orienteeruvalt 1 km.
Laudtee võimaldab matkarada läbida turvaliselt. Õppekäik toimub loodussäästlikult - ei tallata ega rebita taimi, liigutakse vaikselt, häiritakse võimalikult vähe rabas elavaid loomi.

Töölehel "Sisalikuretk rabas" majakujulise piktogrammiga märgitud ülesanded täidetakse pärast õppekäiku koduse tööna või klassis arutelutunni käigus.

Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele ja teavitage vanemaid: kuhu minnakse, mida õppima minnakse, vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad jalanõud. Kaasa võtta kilekeep, soovi korral jook, võileib.
Programmi eel meenutage osalejatele: kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, nutiseadmeid ei kasuta, ei prügista) ja millised võimalikud ohud võivad ette tulla (puugid, rästikud, libedus rajal). 

Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast õppeprogrammi rakendab õpetaja õpilaste programmil saadud teadmisi ja kogemusi nende edasises õppetöös. Koolis toimuval kokkuvõtval tunnil soovitame töölehe ülesanded ja nende täitmise protsess läbi arutada ning kommenteerida, vaadata õpilaste poolt joonistatud pilte.

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Programm toimub Tuhu soo matkarajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata.

Läbiviimise koht:

Tuhu looduskaitseala Tuhu matkarada

Läbiviimise asukoht:

58.572400025988, 23.8314999

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kalle Kõllamaa, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava: 

SISSEJUHATUS (15 min)
- kaitseala tutvustus, asukoha määramine kaardil, tutvumine raja skeemiga;
- töölehtede, -vahendite ja ajakava tutvustamine enne matkarajale minemist;
- käitumisreeglite kordamine. 

ÕPPEKÄIK (60 min)
Õppekäigu vältel pööratakse tähelepanu loodust säästvale tegutsemisele ja täidetakse ülesandeid töölehel „Sisalikuretk rabas“.
- juhendaja räägib arusisaliku välimusest ja eluviisist, pöörates erilist tähelepanu nendele tunnustele, mis on töölehel viitejoontega märgitud. Arutletakse, mida sisalik näeb hästi, mida halvasti, mida kuuleb, milliseid lõhnu tunneb, kas on näha midagi, mida sisalik võiks süüa.
- vaatlused. Arutletakse, kas arusisalik on urus või jahil. Loendatakse erinevat värvi turbasamblaid.
- enamlevinud sootaimedega tutvumine, õpitakse tundma, kas ja kuidas on need taimed sisalikule tähtsad (varjupaik, nendelt leiab söögiks putukaid jms). 
- katse. Kaasa võetud käsna või rabast võetud turbasambla abil selgitatakse lahti kuidas raba endasse vett imab. 
 

KOKKUVÕTE (15 min) 
- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.

Viimati uuendatud:

05.04.2021