samblaprogramm
Järvemuuseum

Õppeprogrammi käigus saadakse ülevaade tavalisematest sammaldest palu- ja rabametsades. Räägitakse sammalde iseloomulikest tunnustest ning sellest, et samblad ja samblikud ei ole samasugused. Räägitakse sammalde olulisusest looduses. Matka jooksul õpitakse tundma ja üksteisest eristama 6-7 erinevat samblaliiki. Matkatakse rabajärve äärde ja räägitakse, kuidas sood tekivad ning milline on nende tähtsus. Matka jooksul kaasa kogutud taimedest meisterdab iga õpilane hiljem muuseumis oma samblaraamatu. Samblaraamatu saab iga õpilane programmi lõpus koju kaasa võtta. 

Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ning Mustjärve matkarajal.
 

Vahendid: luubid ja samblaraamatute meisterdamise vahendid on juhendaja poolt. Meisterdamisvahendid on arvestatud igale õpilasele, luubid 3-4 liikmeliste gruppide peale. Sammalde pildistamiseks võivad õpilased kasutada isiklikke nutitelefone (ei ole kohustuslik programmi osa).

Õppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, sammalde otsimine, sammalde kirjeldamine, sammalde uurimine luubiga, sammalde määramine piltmääraja ja juhendaja õpetuste abil, samblaraamatute meisterdamine, määramistunnuste ülesmärkimine, arutelu, kokkuvõte.

Õpitulemused: õpilased teavad sammalde tunnuseid ning erinevust samblikest ja teistest taimedest. Oskavad nimetada ja eristada 6-7 samblaliiki. Teavad sammalde olulisust looduses. Teavad kuidas sood tekivad, mõistavad nende tähtsust. 
 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased teavad sammalde tunnuseid ning erinevust samblikest ja teistest taimedest. Oskavad nimetada ja eristada 6-7 samblaliiki. Teavad sammalde olulisust looduses. Teavad kuidas sood tekivad, mõistavad nende tähtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpilane

  • Tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu.
  • Märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.
  • Sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi.
  • Teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, vormistab vaatlusinfot.
  • Teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased.
  • Tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike.
  • Eristab seeni, taimi ja loomi.
  • Kirjeldab õpitud liikide eluviise ja elupaiku.
  • Käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4: 
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine.
2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu. Taimede mitmekesisus. 

Mõisted: leht, vars, kasvamine, sammal, samblik, liik, kooslus, toiduahel, eosed.

Programm seondub riikliku õppekava läbivate teemadega keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Ainetevaheline lõiming: keel ja kirjandus, sotsiaalained, tehnoloogia, kunst, kehaline kasvatus.
 

Meetodid:

Õppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, sammalde otsimine, sammalde kirjeldamine, sammalde uurimine luubiga, sammalde määramine piltmääraja ja juhendaja õpetuste abil, samblaraamatute meisterdamine, määramistunnuste ülesmärkimine, arutelu, kokkuvõte.
 

Vahendid: luubid ja samblaraamatute meisterdamise vahendid on juhendaja poolt. Meisterdamisvahendid on arvestatud igale õpilasele, luubid 3-4 liikmeliste gruppide peale. Sammalde pildistamiseks võivad õpilased kasutada isiklikke nutitelefone (ei ole kohustuslik programmi osa).
 

Juhis õpetajale:

Õpetaja roll: programmile tuleku ettevalmistus (ainealased eeltegevused koolis); eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (sobilik riietus ja jalatsid, toidukott jms); aktiivselt programmi tegevustes osalemine (õpilaste toetamine ja julgustamine, vajadusel toimivate töörühmade moodustamisel abistamine, turvalisuse ja korra tagamine, abi töövahendite väljajagamisel ja korrastamisel); tagasiside andmine. 
 

Tagasiside: tagasisidestamine toimub programmi lõpus ja pärast programmi. Õpilased annavad lõpuringis teada, mida huvitavat ja uut nad õppisid või kogesid. Lõpuringis võtab sõna ka õpetaja, kes toob välja, mida ta sellel programmil tähele pani ning teada sai. Detailsema tagasiside annab õpetaja elektroonilise tagasisideküsimustiku abil pärast programmi lõppu.
 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

195€

Lisainfo:

Õpetajal palume registreerumisel teavitada grupi suurusest, erisustest (erivajadusega õpilased jm) ning õppeprogrammi sisu erisoovidest, sh ka sellest, kas programm on õpilastele uue teema sissejuhatuseks, laienduseks või kokkuvõtteks. Koostöös kooliga täpsustame programmi ja vajadusel muudame ajakava. Matkal käimiseks riietuda vastavalt ilmaoludele, soovitatav on jalga panna kummikud (siis saab ka õõtsikul jalutada).

Programmi õuesõppe osa toimub Mustjärve matkarajal. Matkaraja alguspunkt on Vallapalu-Rannaküla teel, umbes 1,5 km kaugusel Järvemuuseumist. Buss võiks viia õpilased pärast programmi sissejuhatavat osa Järvemuuseumis matkaraja alguspunkti ja tuua nad pärast matka lõppu muuseumi juurde tagasi.

NB! Õpilaste poolt matkal pildistatud fotosid saab õpetaja kasutada koolis järeltegevuste läbiviimiseks.

Palume võtta kaasa vahetusjalanõud!

Korraga võimalik võtta vastu kuni 2 gruppi.
 

Läbiviimise koht:

Esimene pool programmist toimub siseruumis, seejärel suundume matkarajale, jalutame metsas ning rabajärve õõtsikul. Samblaraamatute valmistamine toimub Järvemuuseumi õppeklassis.

Läbiviimise asukoht:

58.21191501246, 26.110124073633

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Heli-Anneli Villako, TÜ bioloogia didaktika (MSc) EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse juhataja/ Kairi Kivaste, TÜ bioloog (BSc), EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Samblaraamat
Author:
Järvemuuseum
Samblaraamatute_programm I kooliaste (2).pdf(108.66 KB)

Programmikirjeldus: "Samblaraamatud I kooliastmele".

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus, programmi eesmärkide ja õppetöö käigu tutvustamine. Päeva sissejuhatus, õppekeskuse ja programmi läbiviijate tutvustus, õpilaste eelteadmiste kaardistamine, organisatoorsed küsimused. Samblaid tutvustav presentatsioon (samblad ja samblikud - neil on küll sarnane nimetus, kuid nad on väga erinevad organismid! Sammalde ehitus ja kasvukohad, sammalde tähtsus looduses, sammalde mitmekesisus ja kaitse, Eesti samblad) (30 min).
    
2. Õuesõpe ja praktiline töö. Mustjärve matk – matkatakse läbi palu- ja rabametsa Mustjärve rabajärve äärde (matka pikkus kokku ca 2 km). Tee peal räägitakse sammalde eripärast ja sellest, miks samblad ning samblikud üksteisest erinevad. Õpitakse tundma ja eristama 6-7 samblaliiki (õppimisel kasutatakse luupe ja piltmäärajaid). Leitud samblaid pildistatakse isikliku nutitelefoniga (ei ole programmi kohustuslik osa). Mustjärve ääres räägitakse soodest ja rabadest ning turbasamblast. Kui lastel on jalas kummikud, on võimalik jalutada järve õõtsikul. Matka jooksul korjatakse kaasa samblad, mida hiljem raamatusse kleebitakse (1,5 tundi).

3. Lõunapaus. Palume toidukoti ise kaasa võtta. Vajadusel saame abistada sooja toidu tellimisel ja serveerimisel (30 min).

4. Samblaraamatute valmistamine, õpitu kordamine, kokkuvõtted ja tagasiside. Toimub Järvemuuseumi õppeklassis. Üheskoos arutatakse veelkord läbi sammalde eripära, matkal korjatud liikide nimed ning tunnused. Iga laps teeb endale samblaraamatu – kleebib jõupaberist A6 suurusega raamatu igale lehele ühe taime ning kirjutab juurde samblaliigi nime ja olulisemad määramistunnused. Samblaraamatute tegemise käigus kasutatakse ka piltmäärajaid ning uuritakse metsas pildistatud fotosid. Arutelu ja kokkuvõte programmil kogetust. Lõpuringis saab sõna iga laps ja kaasasolnud õpetajad (1h).
 

Viimati uuendatud:

21.03.2023