Rummu rabas räätsadega
Ökokratt

Retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Tutvutakse rabaelustikuga, otsitakse loomade tegevusjälgi looduses. Vaadeldakse raba mõne kindla liigi seisukohast ning retke lõpus arutletakse selle liigi elutingimuste üle. Põgusalt tutvutakse turbakaevandamise ajalooga.

Teekonna üldpikkus on 5 km, millest 1,5 km liigutakse räätsadega pehmel pinnasel. Rada ei ole sobiv ratastooliga inimesele, kuid teiste erivajaduste korral on mõningase abiga läbitav.

Räätsamatku ei toimu 23.aprillist kuni 24 juunini, mil on räätsarahu.

Rabasõbralikud räätsad video:

Programmile on omistatud ökoturismi kvaliteeti kinnitav EHE märgis.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

II kooliastme õpilane:
- oskab põhjendada Eesti sooderohkust;
- selgitab soode kujunemist ja arengut;
- seostab turbasambla ehitust ja omadusi raba kui elukeskkonna eripäraga;
- võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
- selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust.
- oskab kasutada räätsi ja rabamaastikul nende abil liikuda.
III kooliastme õpilane:
- võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut;
- analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
- väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse;
- saab aru eluslooduse tähtsamatest protsessidest ning organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara;
- oskab kasutada räätsi ja rabamaastikul nende abil liikuda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga

II kooliaste

Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba teke ja kasutamine.

III kooliaste

Organismide rühmad ja kooselu;

Ökoloogia ja keskkonnakaitse;

Eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju eri organismirühmadele.

Läbivad teemad

„Keskkond ja jätkusuutlik areng”,

„Tervis ja ohutus”,

Ainete lõiming

  • keemia: raba happeline keskkond; pH mõiste kordamine;
  • kehaline kasvatus: liikumine räätsadega

Meetodid:

Elamus- ja kogemusõpe, matk, vaatlus, praktiline töö, rühmatöö, aktiivvestlus, arutelu.

Vajalikud vahendid: kõigile osalejatele antakse räätsad, paari peale digitaalne mikroskoop. Taimede määramiseks kasutame vajadusel nutitelefone.  Palume kaasa võtta ümbrik või kilekott taimede kogumiseks.

Juhis õpetajale:

Sobib kõigile, kes on võimelised kõndima 4 km maastikul ja 1,5 km räätsadel. Vajalikud veekindlad jalanõud 10 cm ulatuses, riietus vastavalt ilmastikule. Programmi pikkus 3 tundi koos söögipausiga, Palume söök ja jook kaasa võtta. Võtame vastu samaaegselt 2 gruppi ja kuni 70 inimest. Näiteks Tallinnast tulles saab tulla ühe bussiga ja transpordiraha jaguneb kahe klassi vahel. Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

185€

Lisainfo:

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Abivahendiga liikujatel kahjuks osalemise võimalus puudub. 

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Rummu raba

Läbiviimise asukoht:

59.453506615091, 25.297312286571

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Retke kestus koos 30 min söögipausiga on 3 tundi.

Sissejuhatus 15 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, kuidas kasutada räätsasid, ohutusreeglite selgitamine. Selgitatakse, miks on ilma laudteeta rabas grupil soovitav liikumisteid vältida „hanereas“ liikumist ning hajutatult kõndida.  

Tegevused 2,5h.

Rummu raba retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Süsinikuringe ja veeringe mõju soo tekkele, põhjustele ja arengule.

Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Õpitakse tundma rabaelustikku (põdra- ja porosamblikud, turbasammal, kattekold, jõhvikas, pohl, küüvits, sookail, mänd, vaevakask), rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Loomade tegevusjäljed looduses.

Põhikooli II aste: Vaadeldakse raba männi ja turbasambla seisukohast ning retke lõpus arutletakse selle liigi elutingimuste üle. Põgusalt tutvutakse turbakaevandamise ajalooga. Turba teke ja kasutamine. Kütteturba tootmise tehnoloogia.

  • II kooliastme rühmatööna kollektsiooni koostamine. Osavõtjad jagatakse 4 rühmaks. Iga rühm kogub näidiseid ühest taimerühmast: a) samblikest; b) sammaltaimedest; c) puhmastaimedest ja d) soontaimedest.

Põhikooli III aste: vaadeldakse üht sambliku, (turba)sambla ja ühe soontaime liiki ja selgitatakse nende paljunemise erinevusi. Vaadeldakse ja kinnistatakse koolis õpitut: mis on vahet samblikul ja samblal?

Praktilised tööd:

  • sookoosluse uurimine õppekäigu põhjal;
  • turbasambla omaduste uurimine. Turbasambla ehituse seosed raba kui elukeskkonnaga. Turba teke ja selle kasutamine. Turbasambla omadus imada rohkesti vedelikku ja selle omaduse kasutamine rahvatraditsioonis. Kas turvas on taastuv või taastumatu loodusvara?

Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. 

Nimetage madalsoos, siirdesoos ja rabas elavaid taimi ja loomi, keda täna kohtasime, kelle tegevusjälgi nägime. Kuidas nad on kohastunud oma elukeskkonnaga? Arutleme, millised on imetajate elutingimused rabas ja kuidas see mõjutab nende eluviise jms.

 

Viimati uuendatud:

04.02.2022