Mets
Pernova Hariduskeskus

Õpperogramm viiakse läbi Luitemaa maastikukaitsealal ja Pikla rannaniidul, mis asub Pärnust ca 30 km kaugusel Riia poole.

Kogunemine Rannakülas Luite bussipeatuses, mis lepitakse eelnevalt kokku. Rajapikkus ligikaudu 2km. NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Selga ilmastikule vastav riietus ja veekindlad jalanõud, kaasa joogivesi.

Õppematka läbivad teemad:

 • tutvume Luitemaa ökosüsteemidega looduses (palu/nõmmemännik Luitemaa skv ja Pikla rannaniit): mets ja rannaniit (elustik, aineringed, inimmõju);
 • vaatleme rindelisust;
 • tutvume tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega läbi vaatlus- , märkamis- ning kuulamisülesannete;
 • arutleme ja teeme järeldusi loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja looduskaitse kohta. 

Programmi viiakse läbi  ainult kevadel ja sügisel.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

vaatleb erinevate ökosüsteemide elus ja eluta tegureid looduses, nende kujunemist ja muutumist;
vaatleb inimmõju ökosüsteemidele ja teeb järeldusi negatiivsest ja positiivsest inimmõjust (mets kui looduslik kooslus, rannaniit kui poollooduslik kooslus);
saab läbi vaatluste ja uurimise uusi teadmisi ning väärtustab bioloogilist mitmekesisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonna.

Õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades (füüsikalised, matemaatilised, bioloogilised jm) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid.

Seos ainekavaga: II kooliaste, loodusõpetus: mets elukeskkonnana, Läänemeri elukeskkonnana, elukeskkonnad Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Ainetevaheline lõiming:

Sotsiaalained - väärtustab kultuurist ja ajaloolist tähtsust maastike kujunemisel Eestis, oskab hinnata ja väärtustada erinevaid valdkondi ühiskonna toimimiseks.

Matemaatika ainekava - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja õpetaja on lähtunud programmmi koostamisel uurimuslikust- ja teaduskirjandusest.

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, õpperetk, arutelu, analüüs.

Vahendid: vaatlustoru, binoklid, linnupiltide mapp, määrajad.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Korrata üle ohutusnõuded (käitumine metsas, rabas ja veekogude ääres).

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  kuni 26-le  2x45 min 140€ 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Transport õppeprogrammi toimumiskohtadesse ei ole hinnas. 

Liikumispuudega õpilastel õpperaja läbimine raskendatud. 

Maastiku läbimiseks kasutatakse metsaradasid ja -sihte, puuduvad laudteed.

 

 

Läbiviimise koht:

Luite bussipeatus, Lõuna-Pärnumaa, Luitemaa ja Pikla rannaniit

Läbiviimise asukoht:

58.147215682275, 24.502462148666

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min):

 • räägitakse üle looduses ohutu liikumine ja keskkonnahoidlik käitumine;
 • õpilaste jagamine gruppidesse (10-12 õpilast grupis)  ja gruppidena Luitemaa piirkonna tutvustus  ehk selle kujunemine.

Teemaarendus metsas (50 min): 

 • vaadeldakse ja uuritakse rindelisust ja Luitemaa metsatüüpe;
 • tutvutakse tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega läbi vaatluse ja märkamise ning kuulamise;
 • arutletakse teemal loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja looduskaitse üle.

Teema arendus rannaniidul (20 min):

 • koosluse kujunemise tegurite vaatlus (karjatamine, niitmine, meri);
 • linnuvaatlus binoklitega ja vaatlustoruga;
 • arutelu ja selgitus Natura 2000 alade tähtsusest.

Kokkuvõte (10 min):

 • arutelu - loodusliku mitmekesisuse vajalikkusest inimese heaolu säilitamiseks.

Viimati uuendatud:

01.03.2021