Mets
Pernova Hariduskeskus

Õpperogramm viiakse läbi Luitemaa maastikukaitsealal ja Pikla rannaniidul, mis asuvad Pärnust ca 30 km kaugusel Riia suunas.

Kogunetakse Rannakülas Luite bussipeatuses eelneva kokkuleppe kohaselt. Raja pikkus ligikaudu 2 km. NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Selga ilmastikule vastav riietus ja veekindlad jalanõud, kaasa joogivesi.

Õppekäigu läbivad teemad:

 • tutvumine Luitemaa ökosüsteemidega (Luitemaa sihtkaitsevööndi palu- ja nõmmemännik, Pikla rannaniit), arutlemine metsa ja rannaniidu elustiku, aineringe ja inimmõju teemadel;
 • rindelisuse vaatlemine metsas;
 • tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega tutvumine vaatlus- , märkamis- ning kuulamisülesannete abil;
 • arutlemine ja järelduste tegemine loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja looduskaitse seoste üle.

Programmi viiakse läbi ainult kevadel ja sügisel.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Vaatleb looduses ökosüsteeme kujundavaid elus ja eluta tegureid ning nende muutumist;
on teadlik negatiivsest ja positiivsest inimmõjust ökosüsteemidele (mets kui looduslik ja rannaniit kui poollooduslik kooslus);
saab läbi vaatluste ja uurimise uusi teadmisi ning väärtustab bioloogilist mitmekesisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: õpi- ja suhtluspädevuste süvendamine, looduskeskkonna väärtustamine.

Loodusteaduslike teadmiste omandamine erinevates valdkondades (füüsika, matemaatika, bioloogia jt) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid.

Seos ainekavaga: II kooliaste, loodusõpetus: mets elukeskkonnana, Läänemeri elukeskkonnana, elukeskkonnad Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Ainetevaheline lõiming:

Sotsiaalained: eesti kultuurmaastike ja nende kujunemise väärtustamine.
Matemaatika ainekava: faktide analüüsimise ning arutluse kaudu järelduseni jõudmine.
Õpetajad on programmmi koostamisel lähtunud teaduslikust maailmavaatest ja teaduskirjandusest.

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, õpperetk, arutelu, analüüs.

Vahendid: vaatlustoru, binoklid, linnupiltide mapp, määrajad.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on korrata üle ohutusnõuded (käitumine metsas ja veekogude ääres), innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  kuni 26-le  2x45 min 140€ 

Vajadusel erikokkulepped toitlustuse hinna osas.

Transport õppeprogrammi toimumiskohtadesse ei ole hinnas. 

Liikumispuudega õpilastel on õpperaja läbimine raskendatud, kuna maastiku läbimiseks kasutatakse
metsaradasid ja -sihte, kus puuduvad laudteed.

 

 

Läbiviimise koht:

Luite bussipeatus, Lõuna-Pärnumaa, Luitemaa ja Pikla rannaniit

Läbiviimise asukoht:

58.181425525353, 24.466263893992

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Celia Hirmo (bioloogia didaktika eriala MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min):

 • keskkonnahoidliku ning looduses ohutu käitumise reeglite meeldetuletamine;
 • õpilaste jagamine gruppidesse (10-12 õpilast grupis), Luitemaa piirkonna ning selle kujunemisloo tutvustamine.

Õppekäigu esimene osa Luitemaa metsas (50 min)

 • Luitemaa metsatüüpide ning metsa rindelisuse vaatlemine ja uurimine;
 • palu- ja nõmmemänniku tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega tutvumine (kuulamine, vaatlemine);
 • loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja looduskaitse seoste üle arutlemine.

Õppekäigu teine osa Pikla rannaniidul (20 min)

 • rannaniidu koosluse kujunemise tegurite (karjatamine, niitmine, meri) tutvustamine;
 • linnuvaatlus binoklite ja vaatlustoruga;
 • Natura 2000 alade tähtsuse selgitamine.

Kokkuvõte (10 min):

 • arutelu loodusliku mitmekesisuse ja inimese heaolu säilitamise vajalikkuse ning seoste üle.
 • reflektsioon, mida uut õppisin.

Viimati uuendatud:

27.12.2022