placeholder

Tutvumine  ökosüsteemidega: mets ja rannaniit (mullastik, elustik, aineringed, inimmõju). Erinevate aktiivõppe meetodite abil vaadeldakse rindelisust, tutvutakse tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega. Arutelu ja vestluses  järeldused loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja looduskaitse kohta.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane on vaadelnud erinevate ökosüsteemide elus ja eluta tegureid looduses, nende kujunemist ja muutumist; on hinnanud bioloogilist mitmekesisust; teab ja selgitab inimmõju ökosüsteemidele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas Seos ainekavaga: II kooliaste, loodusõpetus: muld, mets, niit, soo elukeskkonnana, elukeskkonnad Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. 

Meetodid:

Vaatlus, ringkäik ja analüüs.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Korrata üle ohutusnõuded (käitumine metsas, rabas ja veekogude ääres). NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Läbiviimise koht:

Lõuna-Pärnumaa

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Pruunkaru
Author:
tarvovalker
alutagusekaru060616.jpg(804.14 KB)

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm suunatud eelkõige 6. klasside õpilastele. Eesmärk: õpilane on vaadelnud erinevate ökosüsteemide elus ja eluta tegureid looduses, nende kujunemist ja muutumist; on hinnanud bioloogilist mitmekesisust; teab ja selgitab inimmõju ökosüsteemidele. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas Seos ainekavaga: II kooliaste, loodusõpetus: muld, mets, niit, soo elukeskkonnana, elukeskkonnad Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis Programmi käik: Õpperetke jooksul tutvutakse  ökosüsteemidega: mets ja rannaniit (mullastik, elustik, aineringed, inimmõju). Erinevate aktiivõppe meetodite abil vaadeldakse rindelisust, tutvutakse tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega. Arutelu ja vestluses  järeldused loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja kaitse kohta. Vahendid: I-Pad, vaatlustoru, binokkel, linnupiltide mapp, määraja, luup, kogumistops. Otsingusõnad: ökosüsteem, elus ja eluta looduse tegurid, looduslik mitmekesisus, mullaprofiil, inimtekkeline tegur
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020