Õpilased aialinnuvaatlust tegemas
Kauri Kivipõld

Õppeprogramm toimub osaliselt klassiruumis ja osaliselt kooli lähedal õues, programmi viiakse läbi talvel. Sissejuhatavas osas, klassiruumis, toimub päeva tutvustus ja ohutusalane instrueerimine, täidetakse grupitööna töölehti küsimustega lindude rände, talvitumise, asula kui elukeskkonna kohta ning mida näitab meile lindude arvukuse või liigirikkuse muutus, kuidas linnakeskkonda keskkonnasõbralikumaks muuta. Ühiselt arutletakse vastuste üle. Järgmisena õpitakse lindude määramist nende väliste tunnuste järgi, linnuraamatute ja interneti abil.

Edasi minnakse õue, kas kooliaeda, parki, või mujale. Õpilased jagunevad gruppidesse, iga grupp saab töölehe, binokli ja linnuraamatu või kasutab internetti. Otsitakse etteantud aja jooksul võimalikult palju linde ja määratakse neid. Juhendaja liigub gruppide vahel ning abistab õpilasi.

Viimane osa programmist toimub jälle klassiruumis. Siin räägivad kõik grupid, missuguseid linde ja kus kohati ning mida nad tegid. Juhendaja teeb kuuldust kokkuvõtte ja annab tagasisidet toimunud õppepäeva kohta. Toimub parimate autasustamine. Lõpuringis räägivad õpilased, mida nad õppepäeval teada said. Töölehed jäävad õpetajale, et oleks võimalik samal teemal koolis jätkata.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi tulemisena õpilased teavad, missugune eripära on asulal elukeskkonnana, mida näitab meile elukeskkonna kohta lindude arvukuse või liigilise koosseisu muutumine. missugust positiivset ja negatiivset mõju inimtegevus populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele avaldab ning kuidas jätkusuutlik areng elukeskkonda parandab. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi, meie lähiümbruses elavaid ja talvituvaid linde. Oskavad linnuraamatuid kasutades määrata erinevaid liike, teavad, kuidas linnuvaatlust läbi viiakse ja miks see on oluline. Tundes asulas talvituvaid linde ja nende probleeme, oskavad õpilased oma koduümbruse keskkonda rohkem väärtustada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, taotletakse õpilaste kujunemist vastutustundlikeks ja keskkonnateadlikeks inimesteks, kes hoiavad ja kaitsevad keskkonda ning väärtustavad jätkusuutlikku arengut.

II kooliaste loodusõpetus: 2.1.6.3.elu mitmekesisus Maal - loomade kohastumine; 2.1.6.7.asula elukeskkonnana - elutingimused asulas, asula elustikku kahjustavad tegurid, 2.1.6.15 elukeskkond Eestis - inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; 2.1.6.17 loodus- ja keskkonnakaitse Eestis - kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

III kooliaste: loodusõpetus: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust - mõõtmine loodusteadustes; 2.1.9.4 elus ja eluta looduse seosed - kohastumine keskkonnatingimustega, inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia: 2.2.4.2 selgroogsete loomade tunnused - lindude välistunnuste seos elukeskkonnaga, 2.2.4.9 ökoloogia ja keskkonnakaitse inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme, ökoloogiliste tegurite mõju organismide arvukusele, liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsus, inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, milles õpilased saavad teadmisi looduse, keskkonna, inimtegevuse kohta keskkonna kaitsmisel, õpivad funktsionaalse lugemise oskust, matemaatika ja meeskonnatöö kasutamist. Läbitavad õppeained on loodusõpetus, bioloogia, eesti keel, matemaatika.

 

Meetodid:

Õuesõpe, avastusõpe, grupitöö, linnuraamatute kasutamine, nutitelefoni abil info otsimine.

 

Töövahenditeks on töölehed, binoklid, linnuraamatud, kirjutusalused. Töövahendid annab juhendaja. Õpilased saavad kasutada ka isiklikku nutiseadet.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat teavitamist programmist. Kuna osa programmist toimub õues, peaks olema korraldatud, et õpilased õueriided üsna kiiresti kätte saaksid. Riided peaksid olema ilmastikule vastavad. Õpetaja roll programmi ajal on jälgida, et õpilased saaksid vajalikul ajal üleriided kätte, et nende liikumine koolimajas ja territooriumil oleks turvaline.

Söömas saavad õpilased käia tavapäraselt söögivahetunnis.

Tagasisidet saab õpetaja anda kohe pärast programmi suuliselt, kuid ka hiljem kodulehe tagasiside vormi kaudu. Õpilased saavad tagasisidet anda lõpuringis.Tagasiside põhjal korrigeerime programmi pidevalt.

Turvalisuse tagamine: koolimajast väljumisel hoiavad juhendaja ja õpetaja lastel silma peal, et nad ei tormaks ega kukuks. Tänavat ületatakse koos. Libeduse korral manitsetakse lapsi ettevaatusele, eelnevalt võib soovitada libisemiskindlaid jalanõusid. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmi on võimalik läbi viia ka kahele klassile korraga kahe juhendajaga. Programmi saab läbi viia nii eesti kui vene keeles. Kuna programm toimub koolimajas ja selle lähiümbruses, saavad sellest osa võtta ka liikumispuudega õpilased.

Läbiviimise koht:

Osaliselt klassis ja osaliselt kooli lähedal väljas, kooliaias, pargis või haljasalal.

Läbiviimise asukoht:

59.1233024, 26.2504448

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld - bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, on seda programmi läbi viinud alates 2018 aastast.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Päevakava:

10 min sissejuhatav vestlus, õppepäeva tutvustus ja ohutusalane instrueerimine klassiruumis;

25 min lindude määramise harjutamine klassiruumis - õpitakse lindude määramist nende väliste tunnuste järgi, linnuraamatute ja interneti abil. Töö toimub gruppides, gruppidele jagatakse linnuraamatud, juhendaja näitab lindude pilte, grupid määravad ära kõik enamlevinud talvised aialinnud. Edasi täidavad grupid töölehti, kus on küsimused lindude rände ja talvitumise, kohastumuse kohta eluks asulas ja inimmõju kohta nende elukeskkonnale, linnuloenduse vajalikkuse kohta, selle kohta, mida näitab meile lindude arvukuse või liigilise koosseisu muutus, inimtegevuse positiivse ja negatiivse mõju kohta populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele. Ühiselt arutletakse vastuste üle.

30 min praktiline töö väljas - õpilased jagunevad gruppideks, iga grupp saab binokli, linnuraamatu ja töölehe ning otsib ja määrab grupitööna võimalikult rohkem linde. Juhendaja liigub gruppide vahel ja abistab.

15 min klassiruumis grupid räägivad, missuguseid linde kohati ja mida nad tegid. Juhendaja teeb nähtust kokkuvõtte.

10 min lõpuring - kokkuvõtted õppepäevast tagasiside õpilastelt ja juhendajalt 

Viimati uuendatud:

07.04.2021