Guidance for teacher:

Kuna osa programmist toimub õues, peaks olema korraldatud, et õpilased õueriided üsna kiiresti kätte saaksid. Riided peaksid olema ilmastikule vastavad.

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

1 tund

Group size:

40

Place of performance:

Pargis ja siseruumis

Program performer:

Kauri Kivipõld

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi meie lähiümbruses elavaid ja lendavaid linde, eristavad erinevaid liike, teavad, kuidas linnuvaatlust läbi viiakse ja miks see on oluline. Õpilane teab, mida lindude arvukuse muutus keskkonna kohta näitab. Programmi kirjeldus: Programm koosneb sissejuhatusest, iseseisvast tööst ja kokkuvõttest. Esimene ja viimane osa toimuvad siseruumis ning keskmine õues. Sissejuhatavas osas õpitakse lindude määramist ja saadakse teada, miks on oluline linde teadlikult toita ning mida linnud indikeerivad. Iseseisva töö osas otsivad õpilased grupiti looduses linde ja määravad neid. Kokkuvõtvas osas vaadatakse üle nähtud linnud ja võetakse päev kokku. Tagasiside: programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe, õuesõpe, avastusõpe, grupitöö. Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste loodusõpetus: asula elukeskkonnana III kooliaste: bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, ökoloogia ja keskkonnakaitse
Maksumus: 200 eurot klassi kohta.