Savimaja ehitamine mullaprogrammis
Mari Tenisson

Programmi eesmärk on anda õpilastele aimu mulla funktsioonidest, mullatüüpide erinevust ja mulla uurimise metoodikast. Õpilased uurivad mulda, võtavad ise mullaproove, mõõdavad mulla pH-d ja temperatuuri, sõeluvad ja kaaluvad mulda. Räägime erinevatest mullatüüpidest Eestis ja maailmas, nende omadustest ja seostest põllumajanduse ja inimeste eluviisiga. Savimaja ehitades katsetavad noored savi ehitusomadusi.

Programmi kava:

  1. Sissejuhatus,
  2. Mis on muld, millest ta koosneb, mis faktorid mõjutavad mulla teket? Mis funktsioone muld täidab?
  3. Gruppidesse jagamine
  4. Grupitööd erinevates punktides (mullaproovide võtmine ja tulemuste analüüs, Eesti ja maailma muldade iseloomustus, savimaja ehitus, mulla sõelumine, pH ja temperatuuri mõõtmine, turbasambla uurimine mikroskoobi all, muldade ohustatus jm).
  5. Söögipaus
  6. Mullabingo
  7. Lõpumäng

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

- Õpilane on teadlik mulla funktsioonidest ja väärtusest
- oskab nimetada mulda ohustavaid tegureid ja mullaproovi analüüsida.
- Õpilane on teadmishimuline ja analüüsivõimeline, ta mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes
- toimetab oma klassikaaslastega koostöös.

Õppeprogramm toetab järgmiste õpipädevuste saavutamist:
- suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes;
- oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;;
- suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist;
- mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.9.1. Inimene uurib loodust 1) mõõteriistadega (sh digitaalsetega) tutvumine; 3) bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine; 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; 2.3.4.7. Loodusvööndid 7) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid. 2.3.4.8. Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia 1) iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit; 2) kirjeldab ja võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja pinnamoodi; 5) iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis; 2.3.4.13. Euroopa ja Eesti majandus 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus 2.3.4.15. Euroopa ja Eesti teenindus

Meetodid:

grupitöö, arutlus, praktiline töö, matk, mäng, tööleht

Juhis õpetajale:

Õppeprogramm toimub õues. Riietuda palume vastavalt ilmastikule. 

Programmi on võimalik läbi viia ka koolides. Küsi hinnapakkumist!

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskoolis

Läbiviimise asukoht:

58.358551606631, 25.087484121323

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

 
 

Viimati uuendatud:

11.01.2021