konn
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogrammis selgitatakse erinevusi mulla ja turba vahel - esitlus, õppefilm, vestlus, arutelu, näidised. Õpitakse tundma turbasambla ehitust.

Praktikumis igal õpilasel on oma mikroskoop. Õppe läbiviimisel kasutatakse turba näidiseid, mikroskoope, prepareerimisvahendeid.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • turba tekkimine ja koostis;
 • turbasambla ehitus ja omadused;
 • mikroskopeerimine turbasambla lehest preparaadi valmistamine ja uurimine;
 • soo kui elukeskkond.

Soovituslik 6. klass - toetab loodusõpetuse ainekava - soo kui elukeskkond, mikroskoopia.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tunneb turbasambla ehitust ja teab turba tähtsust looduses, nimetades tema kasutusalasid;
valmistab turbasambla preparaadi ja uurib selle ehitust mikroskoobi abil.
valmistab turba preparaadi ja teab selle koostist;
teab, millised keskkonnaprobleemid on seotud turba kaevandamisega;
teab ja selgitab raba kui elukeskkonna eripärasid ja tähtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetuse ainekava: soo kui elukeskkond.

Matemaatika ainekava - liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi.

Sotsiaalained - oskab hinnata mitmekesisust ja õpib arvestama teistega ning väljendama oma mõtteid.

Meetodid:

Meetodid: esitlus, vaatlus, praktikum: mikroskopeerimine.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, filmid, tööleht, turba näidised - brikett, kasvuturvas.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olema parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

 • mulla ja turba erinevused - arutelu, esitlus ja õppefilm;
 • mikroskoobiga tutvumine - ohutus ja töövõtted. 

Teemaarendus (60 min) (praktikum):

 • turbasambla taime ehitusega tutvumine;
 • turbasambla lehest preparaadi valmistamine, selle vaatlemine ja uurimine mikroskoobiga;
 • turba teke ja kasutamine (erinevad näidised esitluses: brikett, kasvuturvas, kosmeetika jm);
 • turba preparaadi valmistamine ja mikroskoobiga vaatamine. 

Kokkuvõte (15 min):

 • arutelu, õppefilmi vaatamine - soo kui elu keskkond, selgitades raba kui elukeskkonna eripärasid ja tähtsust.

Viimati uuendatud:

06.04.2021