mik
Pernova Hariduskeskus

Õpime tundma taimede tähtsust ja nende kohastumusi, mikroskopeerime ja teeme erinevaid preparaate. 

Praktikumi läbivad teemad:

  • uurime taime- ja loomaraku erinevusi;
  • valmistame preparaate, et vaadelda kloro-, kromo- ja leukoplaste;
  • vaatleme taimeraku erinevaid organelle ja nende ülesandeid.

Igal õpilasel on  praktikumi läbimiseks mikroskoop.

Soovituslik 8. kl - toetab bioloogia ainekava: taimede tunnused ja eluprotsessid; mikroskopeerimine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja selgitab taimeraku eripära võrreldes loomarakuga;
teab taimeraku tähtsamaid organelle ja nende ülesandeid;
valmistab iseseisvalt preparaadi ja uurib mikroskoobiga;
väärtustab taimede tähtsust toiduahelas ja puhta õhu ning meeldiva keskkonna loomisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - taimede tunnused ja eluprotsessid.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ja eesti keele ainekava - vaatleb, analüüsib ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: praktikum - mikroskopeerimine, vaatlus ja analüüs, individuaaltöö.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, taimne materjal.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 26 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 26-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele)

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min):

  • taimeraku ehituse kordamine  läbi esitluse ja arutelu.;
  • mikroskoobi töö põhimõtete kordamine ja ohutusnõuete tutvustamine.

Teemaarendus (60 min):

  • individuaalne praktiline töö - valmistatakse preparaate, vaadeldakse mikroskoobiga kloro-, kromo- ja leukoplaste; 
  • joonistatakse vaadeldut (sibulasoomuse epidermis, tähtsambla leht, vesikatku leht, maikellukese viljaliha, apelsini viljaliha, kartuli mugul), valmistatakse 6 preparaati;
  • vaadeldakse ja arutletakse teemal organellide ülesanded.  

Kokkuvõte (10 min):

  • arutelu taimede tähtsus looduskeskkonnas.

Viimati uuendatud:

06.04.2021