rakk
Pernova Hariduskeskus

Praktikum viiakse läbi väikestes gruppides ja õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad (igal õpilasel on oma mikroskoop):

 • mikroskoobi tundma õppimine, tööpõhimõtted ja ohutuse selgeks tegemine;
 • taime-, looma-, seene- ja bakteriraku prepareerimine; 
 • rakkude vaatlemine mikroskoobiga;
 • rakkude võrdlemine. 

Soovituslik 8. kl ja gümnaasium:

8.kl - toetab bioloogia ainekava: mikroorganismide tunnused ja eluprotsessid; taimede tunnused ja eluprotsessid; seente tunnused ja eluprotsessid.

Gümnaasium - toetab  bioloogia ainekava: kursus Rakud ja nende uurimine.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste
tunneb mikroskoobi ehitust  ja oskab mikroskoopi käsitseda;
valmistab, vaatleb preparaati ja kirjeldab omasõnadega mida näeb;
teab ja kirjeldab rakkude erinevusi vaatluste põhjal;
oskab hinnata erinevate rakkude ja organismide tähtsust.

Gümnaasium
valdab mikroskopeerimise peamisi võtteid, võrdeldes looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristades neid nähtuna mikropreparaatidel;
analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses;
võrdleb bakteriraku ehitust päristuumsete rakkudega;
hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse tähtsate osadena;
hindab teaduse võimekust ja on teadlikum loodusteadustes, mida ja kuidas on võimalik uurida;
väärtustab puhast keskkonda rakkude normaalseks tööks;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad vaatlemisoskust ja käelist osavust.

Ainetevaheline lõiming:

III kooliaste

Bioloogia ainekava - bioloogia uurimisvaldkond; taimede, loomade ja seente tunnused ja eluprotsessid; mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid.

Kunsti õppekava- joonistamine: vaatlustulemuste kujutamine.

Gümnaasium

Bioloogia ainekava - kursus Rakud, kursus Ökoloogia

Sotsiaalained -  õpivad väljendama erinevusi ja tajuma maailma enda ümber.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja  juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.  Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: praktikum - mikroskopeerimine, vaatlus, võrdlus.

Õppevahendid: mikroskoop ja mikroskopeerimisvahendid, rakkude materjal. 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Õpilastele ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min):

 • arutelu ja vestlus  - mikroskoobi kasutamine/ tööpõhimõtted, preparaadi valmistamiseks vajalikud vahendid ja töövõtted, ohutus.

Teemaarendus (60 min): 

III kooliaste:

 • erinevatest rakutüüpidest (erinevad materjalid vastavalt võimalustele: nt sibul, sammal, vesikatk, suu limaskesta rakud, hambakaabe, pärm jne.) preparaatide tegemine ja uurimine mikroskoobiga;
 • vaadeldud rakkude joonistamine;
 • viiruse, eeltuumse ja päristuumse raku võrdlus esitluse abil.

Gümnaasium:

 • erinevate rakkude bioloogiline roll - rakkude evolutsioon ja energiavahetus;
 • mikroskoobiga töötamine ja ohutus - mikroskopeerimise põhimõtted;
 • erinevatest rakutüüpidest (erinevad materjalid vastavalt võimalustele: nt sibul, sammal, vesikatk, suu limaskesta rakud, hambakaabe, pärm jne.) preparaatide tegemine ja uurimine mikroskoobiga;
 • vaadeldud rakkude organellide joonistamine ja nende tööpõhimõtted;
 • viiruse, eeltuumse ja päristuumse raku võrdlus jooniste ja esitluse abil.

Kokkuvõte (10 min):

 • arutelu ja vestlus - rakkude erinevusest läbitud praktiliste tööde põhjal.  

 

Viimati uuendatud:

05.04.2021