rakk
Pernova Hariduskeskus

Praktikum viiakse läbi väikestes gruppides ja õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad:

 • mikroskoobi tundma õppimine, tööpõhimõtted ja ohutuse selgeks tegemine;
 • taime-, looma-, seene- ja bakteriraku prepareerimine; 
 • rakkude vaatlemine mikroskoobiga;
 • rakkude võrdlemine. 

Soovituslik 8. kl ja gümnaasium:

8.kl - toetab bioloogia ainekava: mikroorganismide tunnused ja eluprotsessid; taimede tunnused ja eluprotsessid; seente tunnused ja eluprotsessid. Gümnaasium - toetab  bioloogia ainekava: kursus Rakud ja nende uurimine.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

III kooliaste
tunneb mikroskoobi ehitust  ja oskab mikroskoopi käsitseda;
valmistab, vaatleb preparaati ja kirjeldab omasõnadega mida näeb;
teab ja kirjeldab rakkude erinevusi vaatluste põhjal;
oskab hinnata erinevate rakkude ja organismide tähtsust.

Gümnaasium
valdab mikroskopeerimise peamisi võtteid, võrdeldes looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristades neid nähtuna mikropreparaatidel;
analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses;
võrdleb bakteriraku ehitust päristuumsete rakkudega;
hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse tähtsate osadena;
hindab teaduse võimekust ja on teadlikum loodusteadustes, mida ja kuidas on võimalik uurida;
väärtustab puhast keskkonda rakkude normaalseks tööks;

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad vaatlemisoskust ja käelist osavust.

Ainetevaheline lõiming:

III kooliaste

Bioloogia ainekava - bioloogia uurimisvaldkond; taimede, loomade ja seente tunnused ja eluprotsessid; mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid.

Kunsti õppekava- joonistamine: vaatlustulemuste kujutamine.

Gümnaasium

Bioloogia ainekava - kursus Rakud, kursus Ökoloogia

Sotsiaalained -  õpivad väljendama erinevusi ja tajuma maailma enda ümber.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja  juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.  Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Методы:

Meetodid: praktikum - mikroskopeerimine, vaatlus, võrdlus.

Õppevahendid: mikroskoop ja mikroskopeerimisvahendid, rakkude materjal. 

Руководство для учителя:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

140€

Доп. информация:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Õpilastele ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Место проведения:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Место исполнения:

58.375443925788, 24.5311939

Исполнитель программы:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus (20 min):

 • arutelu ja vestlus  - mikroskoobi kasutamine/ tööpõhimõtted, preparaadi valmistamiseks vajalikud vahendid ja töövõtted, ohutus.

Töö käik (60 min): 

III kooliaste:

 • erinevatest rakutüüpidest (erinevad materjalid vastavalt võimalustele: nt sibul, sammal, vesikatk, suu limaskesta rakud, hambakaabe, pärm jne.) preparaatide tegemine ja uurimine mikroskoobiga;
 • vaadeldud rakkude joonistamine;
 • viiruse, eeltuumse ja päristuumse raku võrdlus esitluse abil.

Gümnaasium:

 • erinevate rakkude bioloogiline roll - rakkude evolutsioon ja energiavahetus;
 • mikroskoobiga töötamine ja ohutus - mikroskopeerimise põhimõtted;
 • erinevatest rakutüüpidest (erinevad materjalid vastavalt võimalustele: nt sibul, sammal, vesikatk, suu limaskesta rakud, hambakaabe, pärm jne.) preparaatide tegemine ja uurimine mikroskoobiga;
 • vaadeldud rakkude organellide joonistamine ja nende tööpõhimõtted;
 • viiruse, eeltuumse ja päristuumse raku võrdlus jooniste ja esitluse abil.

Kokkuvõte (10 min):

 • arutelu ja vestlus - rakkude erinevusest läbitud praktiliste tööde põhjal.  

 

Последнее обновление:

25.02.2021