mi
Pernova Hariduskeskus

Programmi käigus õpitakse tundma mikroskoopi, kuidas ja mida sellega vaadata saab. Annab ülevaate mikroskoobi ehitusest ja tööpõhimõtetest ning õpilasele mikroskoobi kasutamise ja  lihtsama preparaadi valmistamise oskuse. Praktikumis töötab  iga õpilane oma mikroskoopiga.

Programmi läbivad teemad:

 • tutvutakse ja praktiseeritakse tööd mikroskoobiga ;
 • tutvutakse raku osade ja nende ülesannetega, mida toetab visuaalne esitlus ja juhitud arutelu;
 • valmistatakse oma juuksekarvast preparaat ja uuritakse juuksekarva rakke;
 • vaadeldakse, võrreldakse ja uuritakse  püsipreparaate (sibul, putukajalg, juuksekarv) mikroskoobiga;
 • arutletakse teemal rakkude tähtsuses organismi toimimisel.

Õppetööd toetab töölehtede täitmine.

Õpe on mõeldud eelkõige 4. klassile ja toetab loodusõpetuse ainekava: Organismide mitmekesisus ja eluavaldused, mikroskoobi ehitus ja tööpõhimõtted.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tunneb ja oskab kasutada mikroskoopi rakku uurimisel ja vaatlemisel;
kinnistab läbi praktikumi ja töölehtede täitmise teadmisi rakkudest ja nende erinevustest;
valmistab iseseisvalt juuksekarvapreparaadi;
uurib ja võrdleb erinevaid püsipreparaate mikroskoobiga ja kirjeldab nende erinevusi;
teab lihtsama raku ehitust ja selgitab raku tähtsust elusorganismi toimimisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: elu mitmekesisus Maal - erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine, uurimine.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika - liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi.

Sotsiaalained - oskab hinnata mitmekesisust ja õpib arvestama teistega ning väljendama oma mõtteid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: vestlus, arutelu, vaatlus, võrdelmine, mikroskopeerimine, individuaaltöö.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, püsipreparaadid, esitlus.

 

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised suurematele rühmadele või programmipäeva tellimisel.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375347025788, 24.53104825

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Celia Hirmo (Bioloogia didaktika MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min) (iga õpilane saab mikroskoobi praktikumi läbimiseks):

 • õpetaja selgitab tunni eesmärki ja tunni ülesehitust;
 • tutvustab mikroskoobi osasi, töövõtteid ja ohtus praktikumi läbimisel;
 • õpilased harjutavad tööd mikroskoobiga.

Teemaarendus (60 min):

 • tutvutakse ja praktiseeritakse tööd mikroskoobiga - täidetakse tööleht;
 • tutvutakse raku osade ja nende ülesannetega, mida toetab visuaalne esitlus ja juhitud arutelu;
 • vaadeldakse, võrreldakse ja uuritakse  valmis preparaate (sibul, putukajalg, juukse karv) mikroskoobiga - täidetakse tööleht. 
 • valmistatakse oma juuksekarvast preparaat ja uuritakse juuksekarva rakke - täidetakse tööleht;
 • arutletakse teemal rakkude tähtsuses organismi toimimisel.

Kokkuvõte (10 min):

 • vestlus ja arutelu - rakkude arv, toitumine ja tähtsus tervislikus eluviisis;
 • küsimus ja vastamine - mida uut teada sain.

Viimati uuendatud:

27.12.2022