kivi
Pernova Hariduskeskus

Õpilased tutvuvad rühmatöö (2 - 4 õpilast) käigus Eesti maavaradega ja nende kasutusalade ja võimalustega.

Õppeprogramm annab ülevaate Eesti maavarade potentsiaalist ja kasutusviisidest.

Programmi läbivad teemad:

  • Eesti maavarade tundmaõppimine loodusmaja kogude abil (kivimid, maavarade ja toodete näidised) - õpilased teevad rühmatööd, kus igale maavara näidisele tuleb leida õige tekkeviis (kaardikomplektist) ja kasutusala;
  • tutvutakse maavaradega, mida Eestis on, aga mida ei kaevandata;
  • tutvutatakse maavarade kasutamisega meie igapäevaelus.

Programmis kasutatakse Pernova Hariduskeskuse maavarade näidiste kogu.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab Eestis kaevandatavaid maavarasid ning kirjeldab nende kasutusvõimalusi;
teab maavarade kasutamise potentsiaale neil maavaradel, mida Eestis ei kaevandata, kuid leidub;
teab, kuidas on tekkinud fossillsed maavarad ja nendega seotud probleemid;
saab aru maavarade kui taastumatute loodusvarade kasutamisega seotud probleemidest ja vastutusest;
saab aru taastuvenergiaallikate vajadusest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Eesti loodusvarad; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis - Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.

Ainetevaheline lõiming: 

Matemaatika - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Eesti keele ainekava - info otsimine tekstist.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmis käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: arutelu rühmas, vaatlus, määramine ja rühmatöö.

Vahendid: maavarade näidised, tootenäidised, infolehed.

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  kuni 26-le  2x45 min 140€ 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min):

  • maavaradega seotud mõistete ülekordamine (sete, kivim, kivistised, mineraal, maavara, loodusvara, aarded, muinsuskaitse, keskkonnakaitse);
  • instrueerimine töökorraldusest ja ohutusest praktikumis.

Teema arendus (60 min) laudadele on paigutatud õppematerjalid praktikumi läbi viimiseks ja õpilased läbivad rühmatööna kõik lauad ning täidavd ülesandeid:

  • rühmatöö (2 - 4 õpilast), igale maavara näidisele tuleb leida nimi sildikomplektist;
  • rühmatöö (2 - 4 õpilast), igale maavara näidisele tuleb leida õige kasutusala ja tekkeviis (kaardikomplektist);
  • Eesti maavaradest tehtud toodete näidistega tutvumine ja nende valmistamiseks kasutatud maavara kirjeldamine;
  • vaadeldakse maavarade potentsiaalseid kasutusvõimalusi kodus, linnas.

Kokkuvõte (20 min):

  • arutelu ja teadmiste kontrollimine, selgitav lisateave õpetaja poolt. 

Viimati uuendatud:

06.04.2021