placeholder

Eesti maavarade tundmaõppimine loodusmaja kogude abil (kivimid, maavarade ja toodete näidised). Maavarade kasutamine meie igapäevaelus.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane tutvub  ja  nimetab Eestis kaevandatavaid maavarasid ning kirjeldab omasõnadega nende kasutusvõimalusi; saab aru maavarade kui taastumatute loodusvarade kasutamisega seotud probleemidest ja vastutusest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Eesti loodusvarad; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis - Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.

Meetodid:

Vaatlus, määramine ja rühmatöö.

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: tutvub  ja  nimetab Eestis kaevandatavaid maavarasid ning kirjeldab omasõnadega nende kasutusvõimalusi; saab aru maavarade kui taastumatute loodusvarade kasutamisega seotud probleemidest ja vastutusest. Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Eesti loodusvarad; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis - Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Programmi käik: Sissejuhatus: ettevalmistus rühmatööks, teema tutvustus. Teema arendus: õppemäng (rühmatöö), kus igale maavara näidisele tuleb leida õige kasutusala ja tekkeviis (kaardikomplektist). Kokkuvõte: arutelu ja tulemuste kontrollimine, selgitav lisateave õpetaja poolt. Vahendid: maavarade näidised Pernova Loodusmaja kivimikogust, õppemäng. Otsingusõnad: maavara, loodusvara, keskkonnakaitse, kivim, rühmatöö.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020