seen
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm toimub Pernova Loodusmaja traditsioonilise seenenädala raames.

Programmi läbivad teemad:

 • tutvutakse ja võrreldakse tuntumaid seeneliike;
 • uuritakse kübarseente viljakehade ehitust luubi ja binokulaarmikroskoobiga;
 • täidetakse tööleht teadmiste omandamiseks;
 • lisaks saab vaadata seenenäitusel väljapandud seeni.

Praktikumil jagatakse õpilased 2 - 4 liikmelisteks gruppideks.

NB! Programmi viiakse läbi ainult Pernova Loodusmaja seenenädala raames (ca septembri 2-3 nädal), palun eelnevalt tutvuda meie kodulehel oleva infoga www.pernova.ee

Õpperogramm toimub Pernova Loodusmaja klassiruumis ja hoovialal. Selga ilmastikule vastav riietus! 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

praktiseerib vaatlusoskust binokulaarmikroskoobiga;
kasutab binokulaarmikroskoopi kübarseente vaatlemisel ning uurimisel;
tunneb ja nimetab õpitud seeneliike;
kirjeldab ja uurib erinevate kübarseente ehitust;
teab seente tähtsust looduses ja oskab hinnata seente olulisust inimesele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. 

Ainetevaheline lõiming

Loodusõpetuse ainekava: organismide rühmad ja kooselu - seente mitmekesisus; seente vaatlemine.

Eesti keele ainekava: teksti lugemine ja info otsimine.

Matematika ainekava: loendamine, õõtmine, rühmitamine.

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest ja õpetaja on lähtunud programmmi koostamisel teaduskirjandusest.

Uute teadmiste, vaatluste ja kogemuste kaudu suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Meetodid: vestlus arutelu, vaatlus, uurimine binokulaariga, määramine.

Vahendid: binokulaarmikroskoop, luubid, töölehed, joonlauad, kirjutusvahendid.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Selga ilmastikule vastav riietus, programm viiakse läbi hoovialal.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  kuni 26-le  2x45 min 140€ 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

keskuse hoovialal, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min):

 • vestlus ja arutelu teemal - ohutus seente uurimisel.
 • seenenäituse seente vaatlus, erinevate kübarseente viljakehade ehituse võrdlus (töölehe abil) ja tuntumate liikide tutvustus;

Teemaarendus (50 min): 

 • laudadel on vähemalt kaks erinevat (eoslehekestega ja eostorukestega) kübarseent ja luubid;
 • õpilased jagatakse (2 - 4)  rühmadesse ja võrdlevad grupitööna viljakehi töölehe abil;
 • binokulaarmikroskoobi all vaadeldakse seene viljakehas elavaid elusorganisme.

Kokkuvõte (20 min):

 • vestlus seente vajalikkusest looduses;
 • seeneosade nimetuste kordamine;
 • arutelu teemal, mida uut teada sain.

Viimati uuendatud:

06.04.2021