kivi
Pernova Hariduskeskus

Õpilased tutvuvad erinevate kivimirühmadega läbi näidiste ja õpivad kuidas mingid kivimid on tekkinud ning millised maapõue protsessid tekitavad milliseid kivimirühmasid ja koostatakse kivimiringe skeem. Kivimimed uurides saame teada kuidas nad on tekkinud.  Kivimirühmadest ja nende tekketingimustest antakse ülevaade erinevate näidiste rühmitamise abil rühmatöös (4-5 liikmelised grupid). 

Õppetöös kasutatakse Pernova Loodusmaja kivimikogu kivimite ja setete näidised, kivimiringe õppemängu.

Programmi läbivad teemad:

 • kivimiringe seosed Maa siseehituse ja kivimeid muutvate teguritega;
 • kivimitekke protsessid ja kivimite liigitamine;
 • kivimiringe;
 • magama imiteerimine ohutute vahenditega.

Programm on sobilik õppimaks kivimiringet erinevate näidiste kaudu.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet;
seostab kivimeid maa siseehitusega ja selgitab nende tähtsust looduskeskkonnas;
teab peamisi kivimirühmi ja oskab kirjeldada oma sõnadega nende tekketingimusi;
mõistab kivimiringet kui kivimite pidevalt toimuvat muundumisprotsessi;
teab kivimite kaevandamisega seonduvaid keskkonnaprobleeme ja milliste alternatiividega neist hoiduda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Ainetevaheline lõiming:

Geograafia ainekava  – geoloogia - kivimid ja nende teke, Maa siseehitus.

Matemaatika - oskab analüüsida, võrrelda ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades (füüsikalised, matemaatilised, bioloogilised jm) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid, kuidas ja milliseid kivimeid kasutatakse.

Meetodid:

Meetodid: arutelu, vaatlus, määramine, rühmatöö.

Vahendid: Pernova Loodusmaja kivimikogu kivimite ja setete näidised, magama imiteerimise vahendid, kivimiringe õppemäng.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas tasuta parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min):

 • vestlus ohutus praktikumi läbiviimisel;
 • vestlus teemal, millised kivimeid õpilased teavad ja milliseid kivimeid inimene kasutatab, miks;
 • õpilased jagunevad kiviminäidiste valimise teel viide gruppi: tard-, moonde-, settekivimid, setted, magma.

Teemaarendus (70 min):

 • etteantud infomaterjali põhjal tutvustavad grupid oma kivimirühma teistele;
 • materjali ümberjagamine laudadele vastavalt kivimiringele;
 • grupid koostavad nooltekomplekti abil kivimiringe skeemi;
 • magma imiteerimine ohutute vahenditega.

Kokkuvõte (10 min):

 • kivimiringe seostamine Maa siseehituse ja kivimeid muutvate teguritega (sise- ja välistegurid) ja tähtsusest looduskeskkonnas;
 • arutelu, mida uut õppisin.  

Viimati uuendatud:

06.04.2021