Geoloogia klaasis
Tiit Leito

Programmi käigus õpitakse tundma Eesti geoloogia põhialuseid, keskendudes Hiiumaa geoloogilise mineviku eripärale. Praktiliste tegevuste käigus õpitakse tundma erinevaid kivimeid ja nende teket. Tutvutakse infoga õppestendidel, katsetatakse, otsitakse vastuseid vastavalt ülesandele ( Kärdla meteoriidikraater, kivimite kasutamise, fossiilid, tardkivimid, moondekivimid). Õppeprogramm lõpeb rühmade esitluse ja kokkuvõttega

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane saab ülevaate nii Eesti kui Hiiumaa geoloogilisest minevikust.
Omandab teadmisi Hiiumaa maavaradest ja nende kasutamisest läbi aegade.
Oskab määrata tähtsamaid ja levinumaid fossiilide rühmi.
Õpib tundma erinevaid tard- ja moondekivimeid ja nende teket.
Oskab õppestendidelt leida infot erinevate geoloogiliste protsesside kohta Hiiumaal.
Teab kuidas ja millised rändkivid on Hiiumaal, milline on nende vanus ja rännutee.
Täieneb loovus ja esinemisoskus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seondub III kooliastme loodusõpetuse, geograafia ja füüsikaga ning põhineb uurimuslikul õppel. Gümnaasiumi õppekava  geograafia ja bioloogiaga.

Seos keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: õppeprogrammi kestel käsitletakse keskkonnaprobleeme maavarade kasutamisel ja maastikuhoiul. Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse elukeskkonda. Õpilane saab aru, et on loodusvarade tarbija peab oma tegevustes toimima keskkonda säästvalt.

Meetodid:

Nimesildid rühmadele, töölehed igale rühmale, õppestendid, erinevad kivimid, Hiiumaa kontuurkaart, paber A2 kokkuvõtte vormistamiseks, markerid, värvipliiatsid, luubid, mikroskoop.

Programm põhineb aktiiv- ja uurimuslikul õppel.

Juhis õpetajale:

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd kaasasoleva õpetajaga õpilaste abistamisel õige töökoha leidmisel ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasas olev õpetaja vastutab, et lastel oleks  sobiv riietus ja nad oleksid  teadlikud,  mis on õppeprogrammi teema ja kus toimuvad tegevused.

Juhendaja ootab õpetajalt tagasisidet kas vestluse või tagasisidelehe kaudu.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

70€

Lisainfo:

Õppeprogramm viiakse läbi Palade Loodushariduskeskuse Hiiumaa Kivimite õppehoones ja selle lähedal asuvas kivimite õppeväljakul.

Õues liigutakse õuemurul ja peenkruusaga kaetud radadel, samuti Soera Talumuuseumi õuealal.

Kevadel, sügisel ja talvel on vajalik soojem riietus ja jalanõud õues liikumiseks. Programmi vältel einepausi ei ole.

Nii kivimite õppehoonesse kui õuealal on võimalik tegutseda  erivajadustega õpilastel.

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskuse kivimimaja.

Läbiviimise asukoht:

58.949632, 22.8360192

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

  • Sissejuhatus, tegevuste tutvustus, rühmadeks jagamine   10 minutit

  • Juhendaja abiga leitakse rühmale vajalikud töövahendid nii praktilisteks tegevusteks kui vastuste leidmiseks õppestendilt  5 minutit.

Rühmade teemad:

Kärdla meteoriidikraater, tard – ja moondekivimid, Hiiumaa maavarad ja nende kasutamine, Rändkivid Hiiumaal, Hiiumaa fossiilid.

  • Iseseisev töö antud teemaga, kokkuvõtte koostamine, rühmasisene arutelu   30 minutit

Töö käigus on alati võimalik paluda abi õppeprogrammi juhendajalt.

  • Algab nn õpilaskonverents

Rühmad esitlevad oma kokkuvõtted vabalt valitud meetodil ( joonised, kirjalikud kokkuvõtted, näitus, näitemäng..)    Igale rühmale 6 minutit Kokku 30 minutit.

  • Kokkuvõte 10 minutit. Esitluste analüüs, küsimused, täiendused.

  • Ringkäik kivimite õppeväljakul 10 minutit.

 

Viimati uuendatud:

04.03.2021